مقاله پژوهشی
تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

هوشنگ نوری؛ ارمین توحیدی؛ مجید بحرینی؛ طوبی ندری

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 481-487

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.138918.653396

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روش­های مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر ویژگی­های اسپرم اسب خزر انجام شد. در این پژوهش نمونه­های منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی گرد­آوری و پس از آن در رقیق­کننده بر پایة فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه­های منی به هفت قسمت یکسان تقسیم و به هر یک از تیمار­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

محمد خواجه بمی؛ محسن افشارمنش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 489-498

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.206445.653444

چکیده
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر نانو‌ذرات اکسید روی و ریزاندامگان سلامت‌بخش (پروبیوتیک) بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خون جوجه‌های خروس (راس 308) انجام شد. این آزمایش با 288 قطعه جوجه در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و دوازده جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: 1) شاهد حاوی میزان استاندارد اکسید روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج

لعیا پورآزادی؛ غلامعلی نهضتی؛ فاطمه غازیانی؛ سعید عباسی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 499-506

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.202821.653431

چکیده
  به‌منظور تعیین میزان کمی و کیفی ترکیب‌های شیمیایی و بررسی زمان مناسب برداشت بره‌موم این پژوهش روی کندوهای زنبورعسل مستقر در شهرستان کرج انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار (زمان برداشت بره‌موم) و شش تکرار (کندو) انجام شد. پس از برداشت نمونه‌ها، از آن‌ها عصارة اتانولی تهیه و سپس با روش‌های استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 507-517

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل

فاطمه خلیلاوی؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبایی؛ مرتضی چاجی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 519-529

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.209985.653451

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ژل‌رویال تزریقی در مقایسه با مقادیر مختلف هورمون eCG بر بازده تولید‌مثلی میش‌های عربی در برنامه‌های کوتاه و بلند مدت همزمانی فحلی در فصل غیر تولید مثلی بود. در این مطالعه از 72 میش دو تا پنج ساله نژاد عربی با میانگین وزنی 2/1 ± 8/38 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها به مدت 6 روز (36 رأس) و 12 روز (36 رأس)، اسفنج‌گذاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

سارا حسنوند جوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ محمد دادپسند

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 531-538

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.132186.653353

چکیده
  فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی و مجموع سه دوره به‌عنوان طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران، با اطلاعات 82065 گاو از 423 گله که در سال­های 1379 تا 1390 به‌وسیلة مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدهای دامی ایران گرد­آوری شده بود، برآورد شد. داده‌های اقتصادی از سه گاوداری بزرگ استان اصفهان گرد­آوری شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی

مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 539-547

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.127812.653336

چکیده
  هدف از این مطالعه توالی­یابی برخی از ژن­های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون شامل: NADH دهیدروژناز با زیرواحدهای 1، 5 و 6، زیرواحد 1 سیتوکرم­اکسیداز C و زیرواحد 6 ATP سنتاز در شتر تک­کوهانه و دوکوهانة ایرانی بود. برای انجام این پژوهش ده و پانزده نمونة خون به ترتیب از شترهای تک­کوهانه و دوکوهانه و به‌طور جداگانه از کشتارگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی

جمال شیردل؛ علی نوبخت

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 549-556

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.125391.653320

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی علف چشمه بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی (آنتی‌‌اکسیدانی) سرم خون جوجه‌های گوشتی از سن 11 روزگی تا 42 روزگی در دو دورة آزمایشی رشد آغازین (24- 11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) انجام گرفت. در این آزمایش شمار 280 قطعه جوجة گوشتی (مخلوط نر و ماده) سویة تجاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری

زهره مزدوری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ عبدالرضا صالحی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.202569.653428

چکیده
  تعادل منفی انرژی (NEB) در گاوهای شیری پرتولید در چند هفتة نخست پس از زایمان رخ می­دهد و به دلیل اثرگذاری منفی بر باروری و سلامتی اهمیت اقتصادی زیادی در گله­های گاو شیری دارد. بنابراین، شناسایی هر چه بهتر سازوکارهای تنظیمی مؤثر در این اختلال سوخت‌وسازی (متابولیکی) اهمیت دارد. یکی از عامل‌های تنظیمی مؤثر در NEB، miRNAها هستند. به‌رغم اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری

مهدی عابدی ده شیخ؛ مصطفی محقق دولت آبادی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 571-577

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.141864.653415

چکیده
  گیرندة ملانوکورتین-1 که توسط جایگاه گسترش کد می‌شود، نقش مهمی در تنوع رنگ پوشش در دام‌های اهلی بازی می‌کند. در این بررسی، قطعه‌ای به طول840 جفت باز از ناحیة 5َ کناری و قسمت اعظم توالی کدکنندة ژن MC1R گوسفندی در پانزده رأس گوسفند لری بختیاری با فنوتیپ متفاوت تعیین توالی شد. نتایج تعیین توالی شمار هشت چندشکلی تک نوکلئوتیدی را نشان داد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی

مینا اسمعیلی؛ سیدرضا هاشمی؛ داریوش داودی؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی؛ اکرم شبانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 579-588

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.130905.653345

چکیده
  این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیرة پایه، 2) جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی

مهدی کاظمی بن چناری؛ مهدی میرزایی؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 589-598

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.215887.653469

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آسیاب ریز ذرت در مقایسه با ورقه کردن با بخار بر میزان عملکرد و برخی متابولیت‌های خونی شمار 130 رأس گاو شیری هلشتاین زایش اول و چند بار زایش کرده (میانگین روزهای شیردهی 34 و تولید شیر 52 لیتر) در قالب طرح چرخشی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. طول هر دورة آزمایشی 22 روز در نظر گرفته شد (17روز برای عادت­پذیری و 5 روز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین

حمید رضا میرزایی الموتی؛ علی شاپورزاده؛ کامران اکبری پابندی؛ داوود زحمتکش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 599-608

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.204921.653440

چکیده
   این پژوهش برای ارزیابی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین در گله­های تجاری با شمار 2143 گاو هلشتاین انجام شد، گاوها بر پایۀ طول دورۀ خشکی سپری کرده به پنج گروه شامل؛ 45 ≥، 45-51، 52-65، 66-76 و 75 ≤ طبقه­بندی شدند. ثبت تولید شیر و نمونه­برداری از شیر هر گاو دست‌کم تا شش و بیشینه تا دوازده ماه پس از زایش انجام شد. داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی

خبات خیرآبادی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 609-619

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.203271.653432

چکیده
  در این تحقیق برازش مدل­های غیرخطی ون­برتالانفی، گومپرتز، برودی و لجستیک در توصیف منحنی رشد گوسفندان نژاد زندی ایستگاه خُجیر بررسی شد. بدین منظور از 14569 رکورد وزن بدن (از تولد تا 400 روزگی) که به‌صورت روزانه از 3581 رأس گوسفند در سال­های 1370 تا 1392 گرد‌آوری ‌شده بودند، استفاده شد. هر مدل با استفاده از رویة حداقل مربعات غیرخطی (NLIN) نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی

کلثوم رازانی؛ مجید متقی طلب؛ سید حسین حسینی مقدم

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 621-632

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.213018.653459

چکیده
  تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی، بر میزان بیان mRNA متالوتیونین در کبد و رودة جوجه­های گوشتی بررسی شد. به این منظور شمار ۴۰۰ عدد تخم­مرغ بارور(سویة راس ۳۰۸) در قالب طرح کامل تصادفی به چهار تیمار، چهار تکرار و ۲۵ عدد تخم­مرغ در هر تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- بدون تزریق (کنترل منفی)، ۲- تزریق 1 میلی­لیتر ...  بیشتر