تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، کرج

4 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روش­های مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر ویژگی­های اسپرم اسب خزر انجام شد. در این پژوهش نمونه­های منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی گرد­آوری و پس از آن در رقیق­کننده بر پایة فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه­های منی به هفت قسمت یکسان تقسیم و به هر یک از تیمار­های آزمایشی که شامل تیمار بدون سانتریفوژ (شاهد) و تیمار­های سانتریفوژشده (× g500، × g 1000 و × g 2000 هرکدام با دو زمان 4 و 7 دقیقه سانتریفوژ) اختصاص یافت. ارزیابی کیفی منی پس از سانتریفوژ در زمان­های 0، 24 و 48 ساعت پس از سردسازی انجام شد. در این پژوهش ویژگی­های جنبایی اسپرم، زنده­مانی و سلامت غشاء اسپرم ارزیابی شد. نتایج نشان داد در تیمارهای گروه × g 2000  جنبایی، زنده­مانی و سلامت غشاء اسپرم کاهش یافت (P ≤ 0.05). کیفیت اسپرم ذخیره‌شده در تیمارهای × g 500 و × g 1000 در مقایسه با  شاهد بهتر بود (P ≤ 0.05). همچنین گروه­های × g 500 و × g 1000 درصد بازیافت پایین­تری در مقایسه با گروه­ × g 2000  نشان دادند (P ≤ 0.05). درمجموع در فرآیند سرد کردن بهترین کیفیت اسپرم از لحاظ ویژگی‌های کیفی اسپرم و درصد بازیافت (89/75%) متعلق به تیمار g  ×1000 در مدت‌زمان هفت دقیقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different centrifugation protocols on pre and post-cooling sperm quality in Caspian horses

نویسندگان [English]

 • Hoosahng Noori 1
 • Armin Towhidi 2
 • Majid Bahreyni 3
 • Tooba Nadri 4
1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Veterinary Expert, Animal Breeding Center of Iran, Karaj, Iran
4 Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the effects of different centrifuging protocols (different rotation and time) on Caspian horse sperm characteristics. In this study, semen samples from four healthy adult Caspian pony stalian were collected using an artificial vagina and then diluted in milk phosphocaseinat based extender. Then semen samples were divided into seven equal parts, which part assigned to treatments including centrifugation treatments (500×g, 1000×g and 2000×g each for 4 and 7 minutes) and without centrifuge (control). Cooling of treatments were done at 0, 24 and 48 hours after centrifugation. Sperm motion characteristics, viability and percentages of healthy sperm were assessed. The results showed that motility, viability and percentages of healthy sperm reduced in 2000×g treatments (p<0.05). Stored sperm in 500×g and 1000×g treatments had better quality compared to control group (p<0.05). In addition, compared to 2000×g treatment, in 500×g and 1000×g treatments a less recovery rate was observed (p<0.05). In conclusion, Caspian horse's semen in treatment with centrifuging for 7 minutes at 1000 g, showed better result.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthy
 • matility
 • quality evaluation
 • Sperm
 • viability
 1. Aitken, R. J. (1995). Free radicals, lipid peroxidation and sperm function. Reproduction, Fertility and Development, 7(4), 659-668.‏
 2. Aurich, C. (2005). Factors affecting the plasma membrane function of cooled-stored stallion spermatozoa. Animal Reproduction Science, 89(1), 65-75.‏
 3. Brinsko, S. P., Crockett, E. C. & Squires, E. L. (2000). Effect of centrifugation and partial removal of seminal plasma on equine spermatozoal motility after cooling and storage. Theriogenology, 54(1), 129-136.‏
 4. Cochran, J. D., Amann, R. P., Froman, D. P. & Pickett, B. W. (1984). Effects of centrifugation, glycerol level, cooling to 5 C, freezing rate and thawing rate on the post-thaw motility of equine sperm. Theriogenology, 22(1), 25-38.‏
 5. Ferrer, M. S., Paccamonti, D., Eilts, B. E., Lyle, S. K., Aljarrah, A. H. & Devireddy, R. V. (2004). Improvement of sperm recovery rates after centrifugation of stallion semen. In: Proceeding of Annu Conf SFT/ACT.‏
 6. Jasko, D. J., Hathaway, J. A., Schaltenbrand, V. L., Simper, W. D. & Squires, E. L. (1992). Effect of seminal plasma and egg yolk on motion characteristics of cooled stallion spermatozoa. Theriogenology, 37(6), 1241-1252.‏
 7. Jasko, D. J., Moran, D. M., Farlin, M. E. & Squires, E. L. (1991). Effect of seminal plasma dilution or removal on spermatozoal motion characteristics of cooled stallion semen. Theriogenology, 35(6), 1059-1067.‏
 8. Jasko, D. J. (1992). Evaluation of stallion semen. The Veterinary clinics of North America. Equine practice, 8(1), 129-148.‏
 9. Kareskoski, A. M., Reilas, T., Andersson, M. & Katila, T. (2006). Motility and plasma membrane integrity of spermatozoa in fractionated stallion ejaculates after storage. Reproduction in Domestic Animals, 41(1), 33-38.‏
 10. Parinaud, J., Le Lannou, D., Vieitez, G., Griveau, J. F., Milhet, P. & Richoilley, G. (1997). Enhancement of motility by treating spermatozoa with an antioxidant solution (Sperm-Fit®) following ejaculation. Human Reproduction, 12(11), 2434-2436.‏
 11. Pagl, R., Aurich, J. E., Müller-Schlösser, F., Kankofer, M. & Aurich, C. (2006). Comparison of an extender containing defined milk protein fractions with a skim milk-based extender for storage of equine semen at 5 C. Theriogenology, 66(5), 1115-1122.‏
 12. Ritar, A. J. & Salamon, S. (1982). Effects of seminal plasma and of its removal and of egg yolk in the diluent on the survival of fresh and frozen-thawed spermatozoa of the Angora goat. Australian Journal of Biological Sciences, 35(3), 305-312.‏
 13. Varner, D. D., Blanchard, T. L., Love, C. L., Garcia, M. C. & Kenney, R. M. (1987). Effects of semen fractionation and dilution ratio on equine spermatozoal motility parameters. Theriogenology, 28(5), 709-723.‏