مقاله پژوهشی
تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری

آزاده بوستان؛ الهام رضوان نژاد؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.118008.653285

چکیده
  یکی از پرسش‌های مطرح در زمینة ارزیابی ژنگانی (ژنومیک)، تأثیرگذاری یا تأثیرگذار نبودن استفاده از حیوانات برتر به‌عنوان گروه مرجع، بر درستی ارزش اصلاحی برآوردی کاندیدای انتخاب است. در این تحقیق درستی ارزیابی ژنگانی در شرایطی که تنها حیوانات برتر در جمعیت مرجع بودند (راهبرد1) با شرایطی که حیوانات گروه مرجع نمونه‌ای تصادفی از جمعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران

سمیه بارانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده؛ مجید خان سفید

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 11-18

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.221876.653485

چکیده
  شناخت الگوی عدم تعادل پیوستگی در جمعیت‌های مختلف اطلاعات سودمندی برای بررسی‌های انتخاب ژنومیک (ژنومیک) (GS) و پویش ژنوم یا ژنوم (GWAS) و شناخت معماری ژنتیکی صفات از طریق بررسی فاز پایداری عدم تعادل پیوستگی بین نشانگر و جایگاه صفت کمی فراهم می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران (بلوچی، لری-بختیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد، ریخت‌شناسی رودة باریک، سطح الکترولیت‌های سرم و کانی شدن استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی

سهیلا آذرزرتشت؛ احمد کریمی؛ قربانعلی صادقی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 19-28

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.216280.653470

چکیده
  این آزمایش به‌منظور تعیین میزان تأثیر سطوح مختلف تعادل آنیون-کاتیون جیره در مرحلة آغازین (1 تا 10 روزگی) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، میزان کانی شدن استخوان درشت­نی، الکترولیت‌های سرم، ویژگی‌های لاشه و ریخت‌شناسی رودة باریک انجام گرفت. در این آزمایش از 280 قطعه جوجة گوشتی سویة راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد. گروه­های آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغذیة منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های پرواری نر هلشتاین

شاهپور خیرآبادی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.200496.653421

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف چربی و انواع مکمل‌های­ آن به‌جای منابع نشاسته­ای جیره بر عملکرد رشد، تخمیر شکمبه­ای و شاخص­های خونی در تغذیة گوساله­های نر پرواری هلشتاین بود. در این آزمایش 28 رأس گوسالة نر پرواری هلشتاین  Kg BW)9/31±274) در قالب طرح کامل تصادفی به مدت صد روز با چهار جیرة غذایی (1- سطح بالای چربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ژنگانی اندازة مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی

محمدحسین مرادی؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.213736.653464

چکیده
  هدف از این تحقیق برآورد اندازة مؤثر (Ne) برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP در سطح ژنگان (ژنوم) بود. به این منظور از اطلاعات ژنگانی مجموع 217 نمونه حیوان شامل 45، 37، 34، 35، 45 و 11 نمونه به‌ترتیب از نژادهای زل، افشاری، مغانی، قزل، لری­بختیاری و یک نژاد گوسفند وحشی ایرانی که با استفاده از آرایه­های Illumina OvineSNP50K ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری

هانیه رمضانی نژاد؛ محمد روستایی علی مهر

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 51-59

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.221168.653480

چکیده
  این آزمایش برای بررسی عصارۀ الکلی برگ رزماری بر ذخیره­سازی اسپرم خروس در °C 4 آزمایشی با استفاده از هشت قطعه خروس بالغ انجام شد. گرد­آوری منی سه روز یک‌بار در پنج نوبت انجام شد. انزال­ها در هر نوبت پس از تجمیع به شش قسمت تقسیم و مقدار 0 (R0)، 10 (R10)،  20(R20)،30 (R40)، 40 و 50 (R50)  میکروگرم عصارۀ الکلی رزماری در میلی­لیتر به هر قسمت اضافه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات کیفی تخم‌مرغ‌های بومی مازندران

هما سلیمانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد حسین شهیر

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 61-67

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.34200.653097

چکیده
  در این بررسی از اطلاعات مربوط به 37300 رکورد وزن تخم‌مرغ و 1540 رکورد وزن سفیده، وزن زرده، وزن پوسته، استحکام پوسته، ضخامت پوسته و واحد هاو مرغ‌های بومی مازندران برای برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ استفاده شد. رکوردهای وزن تخم‌مرغ در طی سال‌های 1371 تا 1385 و دیگر رکوردها در سال 1385 از تخم‌مرغ‌های 3 روز متوالی 769 مرغ گرد‌آوری‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی

نیلوفر بلندی؛ سیدرضا هاشمی؛ داریوش داودی؛ بهروز دستار؛ سعید حسنی؛ امین عشایری زاده

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 69-75

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.209825.653449

چکیده
  برای ارزیابی تأثیر پوشش­دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر خصوصیات عملکردی و وزن اندام­های­ کبد، طحال و بورس فابریسیوس در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 375 قطعه جوجه سویه کاب در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 15 جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و جیره پایه حاوی یک درصد زئولیت پوشش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رژیم‌های غذایی فیبری در تولک‌بری اجباری بر فعالیت میکروبی و تخمیر دستگاه گوارش و عملکرد مرغان تخم‌گذار

احسان شهرامی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 77-87

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.141826.653414

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از رژیم­های غذایی غیرفیبری و فیبری در مقایسه با روش رایج گرسنگی بر عملکرد و فعالیت میکروبی و تولید تخمیری دستگاه گوارش مرغان تخم‌گذار تولک برده شده بود. بدین منظور از 180 قطعه مرغ تخم‌گذار تجاری (های­لاین 36W) در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، شش تکرار و شش پرنده در هر تکرار به مدت دوازده روز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی

محمد تقی علیپور؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ مجید خالداری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.200821.653425

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از موننسین و متافیکس به تنهایی و یا به‌صورت مخلوط بر فراسنجه­های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب عضلة راسته بره­های نژاد فراهانی  اجرا شد. جیره­های آزمایشی شامل جیرة بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیرة شاهد حاوی 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین (موننسین) ، 3) جیرة شاهد با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 101-107

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.133536.653366

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی عصارۀ اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل در تغذیۀ زنبور­عسل و تأثیر آن بر سامانة ایمنی از جمله سنجش شمار هموسیت­ها و آنزیم فنل اکسیداز بر پایۀ آزمایش صحرایی در بهار و تابستان 1393 به مدت چهار ماه انجام شد. شمار 28 کلنی همسان‌سازی شده به‌طور تصادفی به چهار تیمار و هفت تکرار تقسیم شدند، تیمار­ها عبارت بودند از: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد وراثت‌پذیری‌های اتوزومی و وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد در بزهای نژاد مرخز

پویا زمانی؛ محمد الماسی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 109-117

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.226913.653501

چکیده
  جداسازی اثرگذاری افزایشی اتوزومی و وابسته به جنس اهمیت زیادی در برنامه­های اصلاح نژادی دارد. در این پژوهش به‌منظور تعیین اثرگذاری افزایشی وابسته به جنس بر صفات مرتبط با رشد، از 17732 رکورد وزن تولد تا وزن یک‌سالگی بزهای نژاد مرخز در مرکز اصلاح نژاد بز مرخز سنندج استفاده شد. در مدل­های مورد استفاده برای برآورد اجزای واریانس، اثرگذاری‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین

فرهاد صمدیان؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ حسین واثقی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.99302.653188

چکیده
  این بررسی به‌منظور ارزیابی تأثیر مکمل‏سازی خوراکی اسانس زنیان یا زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‏هایی که در دو محیط با برنامه‎های دمایی مختلف پرورش می‎یافتند، صورت گرفت. هدف دیگر این پژوهش، بررسی تأثیر تنش سرمایی بر فراسنجه‏های یادشده بوده است. یک طرح کامل تصادفی با هشت تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پپتیدهای کانولا، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک جوجه‌های گوشتی

صادق کریم زاده؛ منصور رضائی؛ اسدا... تیموری یانسری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.221313.653481

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی تأثیر پپتیدهای منداب روغنی کانادایی یا کانولا (استخراج‌شده با روش آبکافت یا هیدرولیز آنزیمی از کنجالۀ کانولا)، پروبیوتیک و پری­بیوتیک بر عملکرد تولیدی، فعالیت آنزیم­های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک (ایلئوم) در جوجه‌های گوشتی بود. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی

محبوب محمدی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ مهدی انصاری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 141-151

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.225029.653494

چکیده
  در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی لتروزل بر غلظت تستوسترون پلاسما و کیفیت و باروری اسپرم خروس­های مادر گوشتی پس از انجماد-یخ­گشایی بررسی شد. بیست قطعه خروس سویۀ راس 308 با سن 50 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه پنج­تایی در پن­های انفرادی تقسیم و سطوح 0 (کنترل)، 5/0(L0.5)، 1 (L1)، 5/1 (L1.5) میلی­گرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز دریافت کردند. ...  بیشتر