دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-151 
بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران

صفحه 11-18

10.22059/ijas.2017.221876.653485

سمیه بارانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده؛ مجید خان سفید


برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات کیفی تخم‌مرغ‌های بومی مازندران

صفحه 61-67

10.22059/ijas.2017.34200.653097

هما سلیمانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد حسین شهیر