مقاله پژوهشی
مقایسة روش‌های PCA و DAPC در تجزیه‌وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران با تراشه‌های اسنیپ 90k

زهرا عزیزی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 153-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.213547.653461

چکیده
  اطلاع از ساختار ژنتیکی جمعیت دام‌ها در راستای اجرای بهتر برنامه­های اصلاح نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی آن‌ها بسیار ارزشمند است. داده‌های ژنگانی (ژنومی) فرصتی برای حل پیچیدگی تاریخچة تکاملی جمعیت­ها و بازسازی رویدادهای تاریخی نادر، را فراهم می­آورند. در این پژوهش برای ارزیابی ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران روش‌های تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم

الهام الهی نژاد؛ حسین مهربان؛ مصطفی شخصی نیائی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 163-174

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.228764.653517

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد صحت ارزش­های اصلاحی ژنگانی با استفاده از مدلGBLUP (Genomic Best Linear Unbiased Prediction) و مقایسۀ آن با روش سنتی با (BLUP) و بدون شجره (BLUP_noPed) به وسیله همانندسازی رایانه­ای بود. در این تحقیق، ژنگانی با سی جفت کروموزوم به‌گونه‌ای همانند­سازی شد که شمار QTLها 3000 و شمار نشانگرها (SNP) 45000 جایگاه در نظر گرفته شدند. همچنین پیش‌فرض­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی

عماد عبدالجبار علی؛ مهدی ژندی؛ ارمین توحیدی؛ مجتبی زاغری؛ مهدی انصاری

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 175-183

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.231769.653523

چکیده
  در این پژوهش تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت LH و FSH پلاسما و برخی فراسنجه­های بافت­شناسی بیضۀ خرو­س­های گلۀ مادر سویۀ راس 308 بررسی شد. بیست قطعه خروس با سن 40 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه یکسان تقسیم و در جایگاه (پن)­های انفرادی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای مختلف لتروزل (0 (L0)، 5/0 (L0.5)، 1 (L1) و 5/1 (L1.5) میلی­گرم به ازای هر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN

هاجر رضاخانی؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 185-196

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.229395.653519

چکیده
  در این بررسی به‌منظور آگاهی از روند تکاملی و مولکولی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN در پستانداران شمار 38 رأس گاو هلشتاین شیری (18 رأس کم تولید و 20 رأس پر تولید) انتخاب و خون‌گیری از ورید دمی آن‌ها انجام شد. استخراج DNA از خون کامل به روش فنول-کلروفرم صورت گرفت. واکنش زنجیره­ای پلیمراز برای افزایش قطعۀ 750 جفت بازی واقع در ناحیۀ اگزون 37 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه ‏های واریانس و درستی پیش‌بینی ارزش ‏های اصلاحی

سیّد مهدی حسینی وردنجانی؛ محمّد مهدی شریعتی؛ حسین نعیمی پور یونسی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 197-206

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.206779.653445

چکیده
  در این پژوهش، روش برای پیش‌بینی فراسنجه‌های ناشناختۀ پنج مدل بهترین پیش‌بینی نااریب خطی ژنگانی (ژنومی G-BLUP) از روش بیز و نمونه‏گیری گیبس استفاده شد. در هر مدل از مقیاس­های متفاوتی برای ماتریس G شامل استفاده از فراوانی آللی جمعیت بنیان‌گذار (Gfoun)، فراوانی آللی جمعیت مرجع (Gref)، فراوانی آللی برابر با 5/0 (G05)، یک ماتریس نرمال شده با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس

فریده عبدالعلی زاده الوانق؛ مرضیه ابراهیمی؛ حسین دقیق کیا

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 207-217

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.221665.653484

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت­های خون جوجه­های گوشتی یک روزۀ سویۀ راس بود. شمار 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت گروه آزمایشی و هر گروه دارای سی تخم­مرغ انفرادی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی

فاطمه ندایی؛ محمد هوشمند؛ سیامک پارسایی؛ مهرداد معمار

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 219-228

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.227014.653504

چکیده
   تأثیر سطوح 0، 15و 20 درصد میوۀ بلوط به‌عنوان جایگزین ذرت در جیره‌های حاوی متیونین سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) و دو برابر سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) بر عملکرد تولیدی مرغ گوشتی با استفاده از 528 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ کاب 500 در قالب آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایۀ طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. در همۀ دوره­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر منبع غله و افزودن آنزیم به جیره بر عملکرد و صفات سرمی در جوجه‌های گوشتی

ابراهیم قرقانی؛ احمد کریمی؛ قربانعلی صادقی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 229-241

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.231174.653522

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر منبع غلۀ جیره (ذرت یا سه رقم گندم سرداری، زرین و آذر 2) با و بدون افزودن آنزیم کربوهیدراتاز بر شاخص­های عملکردی، وزن نسبی اندام­های گوارشی و صفات سرمی جوجه­های گوشتی با استفاده از 392 قطعه جوجه‌خروس راس 308 به‌صورت طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و چهارده قطعه پرنده در هر تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جیرۀ پرکنسانتره بر عملکرد پروار، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و برخی فراسنجه‌های سوختوسازی بره‌های نر افشاری و لری

اعظم محمدی مهر؛ ابراهیم قاسمی؛ مسعود علیخانی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 243-250

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.234128.653529

چکیده
  در این تحقیق، عملکرد پرواری-اقتصادی، قابلیت هضم، ویژگی‌های لاشه، متابولیت‌های خونی و فعالیت جوش بره‌های نر دو نژاد افشاری (درشت جثه) و لری (متوسط جثه) هنگام تغذیه با جیرۀ پرکنسانتره بررسی شد. شمار 8 رأس برۀ افشاری و 8 رأس برۀ لری (با میانگین وزنی 8/3±4/28 کیلوگرم و سن 4-3 ماه) در قالب یک طرح کامل تصادفی به مدت 104 روز با جیره (بر پایۀ مادۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی

معصومه داودزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 251-259

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235166.653534

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تأثیر پنج سطح 0، 4۰۰۰، 8۰۰۰، 16۰۰۰ و 32۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین A در کیلوگرم جیره بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی بود. شمار ۳۲۰ قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و شمار شانزده قطعه بلدرچین در هر تکرار (دوازده قطعه ماده و چهار قطعه نر) به مدت 42 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول

میر حسن بیرانوند؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش اذرفر؛ عزت اله رفیعی علوی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 261-272

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.217434.653474

چکیده
  این پژوهش برای بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن مقادیر 400، 200 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم به ترتیب از کارواکرول، تیمول و منتول به یک جیرۀ شاهد بدون افزودنی بر ذخیره و توزیع چربی در لاشۀ جوجه­های گوشتی با استفاده از 96 قطعه جوجۀ گوشتی ماده از سن 12 تا 42 روزگی اجرا شد. افزودن کارواکرول، منتول و تیمول به جیره به ترتیب موجب کاهش معنی­داری در قابلیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغذیۀ درون تخم‌مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل‌بوتیرات و دکسترین و محرومیت آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت‌شناسی میان رودۀ جوجه‌های گوشتی در سن هفت‌روزگی با استفاده از روش رویۀ پاسخ

معین قناعت پرست رشتی؛ مجید متقی طلب؛ حامد احمدی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 273-286

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.236208.653539

چکیده
  پاسخ جوجه­های گوشتی به تغذیۀ درون تخم­مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل­بوتیرات (HMB) و دکسترین و زمان دسترسی به نخستین خوراک با استفاده از طرح باکس- بنکن و روش رویۀ پاسخ ارزیابی شد. در روز 18 دورۀ جوجه­کشی، 1500 عدد تخم­مرغ قابل جوجه­کشی سویۀ راس 308 به‌طور تصادفی به تیمارهای آزمایشی به‌دست‌آمده از طرح باکس- بنکن، هرکدام شامل چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی

احمد اکبری کله سر؛ افشین سیفی جمادی؛ جعفر ِیدی؛ حمید کهرام

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 287-295

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235753.653538

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر غلظت­های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) و بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) بر فراسنجه­های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد-یخ‌‌گشایی است. به این منظور، از چهار رأس قوچ بالغ و سالم نژاد سافولک (4–5/2 سال) به مدت سه هفته و هر هفته دو نوبت اسپرم­گیری شد. پس از ارزیابی اولیه، نمونه­های منی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

فاطمه محمدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ ارسلان برازنده

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 297-304

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.237238.653542

چکیده
  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد­ﻫﺎی زﻧﺪه­ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠۀ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری‌شده ﻃﻲ سال‌های 1386-1372 استفاده شد.داده‌ها ﺑﺎ ﻣﺪل­ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل­ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری‌های عامل‌های ﺛﺎﺑﺖ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری

مرتضی منصوریار؛ حمید رضا میرزایی الموتی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 305-312

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.233659.653527

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی امتیاز شرایط بدنی (BCS) در هنگام زایش و نیز رکورد روز آزمون چربی و پروتئین شیر در دو هفتۀ اول پس از زایش با بروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی اجرا شد. 117 رأس گاو پس از زایش به دو گروه گاو چاق و عادی تقسیم شدند و نمونه‌های شیر از آن‌ها در دو هفتۀ اول پس از زایش گرفته شد. نتایج نشان داد، BCSزایش با سلامت پستان ارتباط ...  بیشتر