8954856055505db

تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

چکیده

در این بررسی به‌منظور آگاهی از روند تکاملی و مولکولی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN در پستانداران شمار 38 رأس گاو هلشتاین شیری (18 رأس کم تولید و 20 رأس پر تولید) انتخاب و خون‌گیری از ورید دمی آن‌ها انجام شد. استخراج DNA از خون کامل به روش فنول-کلروفرم صورت گرفت. واکنش زنجیره­ای پلیمراز برای افزایش قطعۀ 750 جفت بازی واقع در ناحیۀ اگزون 37 تا 39 جایگاه ژن FASN با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت و محصول PCR تعیین توالی شدند. توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN در جمعیت مورد بررسی با دیگر توالی­های DNA جایگاه یادشده در پستانداران بر پایۀ جستجو در بانک اطلاعاتی ژنگان یا ژنوم (NCBI) به‌دست‌آمده و هم­تراز شدند. درصد جانشینی و جایگزینی نوکلئوتیدها با استفاده از روش بیشترین درستنمایی و همچنین ترسیم درخت تبارزایی (فیلوژنتیک) و تعیین روند انتخاب طبیعی به روش اتصال-همسایگی NJ (Neighbor- Joining) و UPGMA با نرم‌افزارهای MEGA6 و Dnasp5.1 انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های داده‌های زیستی (بیوانفورماتیک) نشان داد، در درصد جانشینی در بازهای پورین  بیشتر از بازهای پیریمیدین بود. میزان عددی نسبت جایگزینی dN/dS در مقایسۀ توالی جایگاه ژن FASN در بین دو گروه گاوهای شیری پر تولید و کم تولید و همچنین در مقایسه با دیگر گونه­ها به ترتیب برابر با 16/1 و 12/1 محاسبه شدند که نشان‌دهندۀ انتخاب مثبت در فرآیند تکامل این ژن است. درخت تبارزایی برای ژن یادشده در موجودهای مختلف نشان داد، که در دستۀ پستانداران بوفالو و گاومیش، گربه و یوزپلنگ خویشاوندی بیشتری دارند (98%، 57%). نتایج نشان می­دهد، تفرق و انتخاب در طی سالیان متمادی سبب به وجود آمدن رقم­های جدید، پروتئین­های جدید و از سویی سبب تثبیت عملکرد آن‌ها در طی روند تکامل و پیشرفت در جهت خالص­سازی عملکرد آن‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic and evolutionary analysis of nucleotide sequence of FASN gene

نویسندگان [English]

 • Hagar Rezakhani 1
 • Gholam Reza Dashab 2
 • Mehdi Vafaye Valleh 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, University of Zabol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

In the this research, 38 Holstein dairy cows (18 heads low production and 20 heads high-production) were selected randomly and blood samples were taken their from tail vein. DNA was extracted from whole blood with phenol-chloroform. PCR amplification of 750bp from 37 to 39 exons of FASN gene was performed using one pairs of special primers. Sequencing of the amplified region was performed by the Sanger method. Sequence data of other species was achieved and aligned by searching its genome database (NCBI). The nucleotide substitution rate of the sequences and molecular evolution of the FASN were calculated by maximum likelihood and neighbor-joining method, respectively and phylogenetic tree was constructed. Evolutionary and phylogenetic tree analysis was performed using MEGA6 and Dnasp5.1 software's. Bioinformatics analysis results showed that the substitution percentage of purines was more than pyrimidine nucleotides. The numerical value of dN/dS in two groups of dairy cow and in comparison with that of other species were 1.16 and 1.12, respectively which indicating positive selection during evolution of this gene. Phylogenetic tree for the FASN gene in mammals shows close relationship between Buffalo and Bison, as well as Cats and Cheetahs (%98 and %57, respectively).The results show that over the years segregation and selection of new varieties, resulted in the development of new varieties, new proteins and also stabilizes their performance during the evolution and advance progress toward their performance has been purified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evolution
 • gene conversion
 • sequencing
 • Holstein cow
 • transversional
 1. Chakravarthy, M. V., Zhu, Y., Yin, L., Coleman, T., Pappan, K. L., Marshall, C. A. & Semenkovich, C. F.(2009). Inactivation of hypothalamic FAS protects mice from diet-induced obesity and inflammation. Journal of Lipid Research, 50(4), 630-640.
 2. Chirala, S. S., Chang, H., Matzuk, M., Abu-Elheiga, L., Mao, J., Mahson, K., Finegold, M. & Wakil, S. J. (2003). Fatty acid synthesis is essential in embryonic development: Fatty acid synthase null mutants and most of the heterozygotes die in utero. ProctionNatl Academy Science, USA, 100, 6358-6363.
 3. Korber, B. (2000). HIV Signature and Sequence Variation Analysis. Computational Analysis of HIV Molecular. Sequences, Chapter 4, pages 55-72. Allen G. Rodrigo and Gerald H. Learn, eds. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 4. Li, W.H. (1997). Molecular Evolution. Sinauer, Sunderland, MA.
 5. Librado, P. & Rozas, J. (2009). DnaSP v5: software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Journal of Bioinformatics, 25, 1451-1452.
 6. Morris, C. A., Cullen, N. G., Glass, B. C., Hyndman, D. L., Manley, T. R. , Hickey, S. M., McEwan, J. C., Pitchford, W. S., Bottema, C. D. & Lee, M. A. (2007). Fatty acid synthase effects on bovine adipose fat and milk fat. Mammalian Genome, 18, 64-74.
 7. Muñoz, G., Ovilo, C., Noguera, J. L., Sánchez, A., Rodríguez, C. & Silio, L. (2003). Assignment of the fatty acid synthase (FASN) gene to pig chromosome 12 by physical and linkage mapping. Animal Genetics, 34(3), 234-235.
 8. Nei, M. & Kumar, S. (2000). Molecular evolution and phylogenetics. New York: Oxford University Press. (pp. 51-72).
 9. Niranjan, S. K., Goyal, S., Dubey, P. K., Kumari, N., Mishra, S. K., Mukesh, M., & Kataria, R. S. (2016). Genetic diversity analysis of buffalo fatty acid synthase (FASN) gene and its differential expression among bovines. Gene, 575(2), 506-512
 10. Oztabak, K., Gursel, F. E., Akis, I., Ates, A., Yardibi, H. & Turkay, G.(2014). FASNGene Polymorphism in Indigenous Cattle Breeds of Turkey. Folia Biologica (Krakaw), 62, 29-35.
 11. Qiao, Y., Huang, Z., Li, Q., Liu, Z., Hao, C., Shi, G. & Xie, Z. (2007). Developmental changes of the FAS and HSL mRNA expression and their effects on the content of intramuscular fat in Kazak and Xinjiang sheep. Journal of Genetics and Genomics, 34(10), 909-917.
 12. Senaris, R., Garcia-Caballero, T., Casabiell, X., Gallego, R., Castro, R., Considine, R.V., Dieguez, C. & Casanueva, F. F. (1997). Synthesis of leptin in human placenta. Endocrinology, 138, 4501- 4504.
 13. Smith, S., Witkowski, A. & Joshi, A. K.(2003). Structural and functional organization of the animal fatty acid synthase. Prog Lipid Research, 42, 289-317.
 14. Suburu, J., Shi, L., Wu, J., Wang, S., Samuel, M., Thomas, M. J. & Chen, Y. Q. (2014). Fatty acid synthase is required for mammary gland development and milk production during lactation. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 306(10), 1132-1143. ‏
 15. Tamura, K. & Nei, M. (1993). Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. Molecular Biology and Evolution, 10, 512-526.
 16. Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. & Kumar, S. (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30, 2725-2729.
 17. ‏Techenmacher, H. & Koch, G. (1991). Opioids in the milk, Etidocrine Regulation, 25, 147-150.
 18. Yang, C. Y., Huang, W. Y., Chirala, S. & Wakil, S. J. (1988). Complete amino acid sequence of the thioesterase domain of chicken liver fatty acid synthase. Biochemistry, 27(20), 7773-7777.