نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی تأثیر پپتیدهای منداب روغنی کانادایی یا کانولا (استخراج‌شده با روش آبکافت یا هیدرولیز آنزیمی از کنجالۀ کانولا)، پروبیوتیک و پری­بیوتیک بر عملکرد تولیدی، فعالیت آنزیم­های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک (ایلئوم) در جوجه‌های گوشتی بود. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و ده قطعه جوجه‌خروس در هر تکرار انجام شد. جوجه­های گوشتی با جیرۀ بدون افزودنی غذایی (شاهد)، 200 میلی­گرم پادزی (آنتی­بیوتیک)، 1 گرم پری­بیوتیک، 400 میلی­گرم پروبیوتیک و 250 میلی­گرم پپتید کانولا در کیلوگرم خوراک برای مدت 42 روز تغذیه شدند. افزودن پپتیدهای کانولا و پروبیوتیک در جیرۀ غذایی سبب افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی در دوره­های رشد (11 تا 28 روزگی) و کل دورۀ پرورش (1 تا 42 روزگی) در مقایسه با دیگر گروه‌ها شد (05/0>P). بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­داری در مصرف خوراک مشاهده نشد. فعالیت آنزیم­های گوارشی آمیلاز، لیپاز و پروتئاز رودۀ جوجه­های گوشتی تغذیه‌شده با 250 میلی­گرم پپتیدهای کانولا در کیلوگرم خوراک بالاتر از دیگر گروه­ها بود (05/0>P). افزودن پپتیدهای کانولا و پروبیوتیک، شمار باسیلوس‌های انتهای رودۀ باریک را در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش داد (05/0>P). نتیجه‌گیری شد که پپتیدهای کانولا سبب افزایش وزن بدن، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش فعالیت آمیلاز، لیپاز و پروتئاز روده و افزایش شمار باسیلوس‌های انتهای رودۀ باریک در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of canola peptides, antibiotic, probiotic and prebiotic on performance, digestive enzymes activity and some ileal aerobic bacteria in broiler chicks

نویسندگان [English]

 • Sadegh Karimzadeh 1
 • Mansour Rezaei 2
 • Asadolah Teimouri-Yansari 3

1 Ph. D. Student, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

چکیده [English]

The aim of the present experiment was to evaluate the effect of canola peptides (produced by enzymatic hydrolysis of canola meal), antibiotic, probioticand prebioticongrowth performance, digestive enzymes activity and some aerobic bacteriain broiler chicks. The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments 4 replicates of 10 male chicks each. Broiler chicks were fed on a diet with no feed additive (Control) or containing, 200 mg /kg antibiotic, 1 g /kg prebiotic, 400 mg/kg probiotic and 250 mg /kg canola peptides from day 1 to 42 of age. Results indicated that addition of canola peptides and probiotic to diet increased (P<0.05) body weight gain and decreased feed conversion ratio during days 11 to 28 d and 1 to-42 of age compared to the other groups (P<0.05). No significant differences observed among experimental treatments for feed intake. Digestive amylase, lipase and protease activity in chickens fed with 250 mg /kg canola peptides was greater than birds receiving other supplemented birds (P<0.05). Adding canola peptides and probiotic increased ileal Basiluss count compared to the other experimental treatments.It is  Conclued that canola peptides increased body weight gain, decreased feed conversion ratio, increased intestinal amylase, lipase and protease activity, and ileal Basiluss count compared to the other experimental treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic
 • canola peptides
 • feed conversion ratio
 • intestinal Basiluss
 1. Alkhalf, A., Alhaj, M. & Al-homidan, I. (2010). Influence of probiotic supplementation on blood parameters and growth performance in broiler chickens. Saudi Journal of Biology Science, 17, 219-225.
 2. Baurhoo, B., Letellier, A. X. & Ruiz-Feia, C. A. (2007). Cecal populations of Lactobacilli and Bifidobacteria and Escherichia coli populations after in vivo Escherichia coli challenge in birds fed diets with purified lignin or mannanoligosaccharides. Journal of Poultry Science, 86, 2509-2516.
 3. Brij, P. S., Shilpa, V. & Subrota, H. (2014). Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Journal of Peptides, 20, 16-22.
 4. Chen, B., Cai, H., Jing, C., Yu, H., Tian, Y. & Li, J. (2009). Absorptivity of amino acid and oligopeptide mixture in gastrointestinal tract of broiler. Journal of China Poultry, 20, 9-14.
 5. Choi, S. C., Ingale, S. L., Kim, J. S., Park, Y. K., Kwon, I. K. & Chae, B. J. (2013a). An antimicrobial peptide-A3: effects on growth performance, nutrient retention, intestinal and faecal microflora and intestinal morphology of broilers. Journal of British Poultry Science, 54, 738-746.
 6. Choi, S. C., Ingale, S. L., Kim, J. S., Park, Y. K., Kwon, I. K. & Chae, B. J. (2013b). Effects of dietary supplementation with an antimicrobial peptide-P5 on growth performance, nutrient retention, excreta and intestinal microflora and intestinal morphology of broilers. Animal Feed Science and Technology, 185, 78-84.
 7. Feng, J., Liu, X., Xu, Z. R., Wang, Y. Z. & Liu, J. X. (2007). Effects of fermented soybean meal on digestive enzyme activities and intestinal morphology in broilers. Journal of Poultry Science, 86, 1149-1154.
 8. Ghiyasi, M., Rezaei, M., Sayyahzadeh, H., Firouzbakhsh, F. & Attar, A. (2008). Effects of prebiotic (Fermacto) in low protein diet on some blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks. Italian Journal of Animal Science, 7, 313-319.
 9. Gibson, G. R. & Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotic. Journal of Nutrietion, 125, 1401-1412.
 10. Giguere, S., Prescott, J.F. & Dowling, P.M. (2013). A Principle of Antimicrobial Drug Selection and Use. In: Antimicrobial therapy in veterinary medicine. (5th ed.).Wiley-black well, pp. 105
 11. Jiang, Y. B., Yin, Q. Q. & Yang, Y. R. (2008). Effect of soybean peptides on growth performance, intestinal structure and mucosal immunity of broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 93, 754-760.
 12. Jin, L. Z., Ho, Y. W., Ahdnllah, N. & Jalaludin, S. (1997). Growth performance intestinal micro-flora populations and serum cholesterol for broilers fed diets containing Lactobacillus cultures cultures. Journal of Poultry Science, 77, 1259-1265.
 13. Karimzadeh, S. & Rezaei, M. (2014). Effect of different levels of native probiotic (Microzist) on performance, intestinal bacteria population, carcass characteristics and mortality in broiler chicks. In: Proceedings of the 4th International Veterinary Poultry Congress, 16-17 Feb., Tehran, Iran, pp. 79.
 14. Karimzadeh, S., Semnaninejad, H. & Ashayeri, N. (2015). Study of Effect of native organic feed additive (Dipro) and antibiotic on Performance growth and intestinal morphology in broiler chicks. In: proceedings of  national conference of organic animal, poultry and aquatics products, 2-3 Sep,  Guilan University, Guilan, Iran, PP. 101-104. (in Farsi)
 15. Karimzadeh, S., Rezaei, M. & Teomouri Yansari, A. (2016a).Effects of Bioactive Peptides Derived from Canola Meal on performance, digestive enzyme activities, nutrient digestibility, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. Poultry Science Journal, 4, 27-36.
 16. Karimzadeh, S., Seyfi, M. & Rezaei, M. (2016b). Effects of native probiotic (Dipro) on performance growth, digestive enzyme activities and intestinal morphology in broiler chickns. In: Proceedings of the 5th International Veterinary Poultry Congress, 31 Jan- 1 Feb., Tehran, Iran, PP. 228.
 17. Li, F. & Cai, H. (2005). The effect of peptide on growth performance of broilers and its mechanism. Journal of Acta Zoonutrimenta Sinica, 12, 23-29.
 18. Liu, X., Yan, H., Lv, L., Xu, Q., Yin, C., Zhang, K., Zhang, P. & Hu, J. (2012). Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented wich Bacillus lichniformis in drinking water. Asian Astralian Journal of Poultry Science, 25, 628-689.
 19. Lynn, K. R. & Clevette-Radford, N. A. (1984). Purification and characterization of hevin, a serin protease from Heveabrazilliensis. Biochemical journal, 23, 963-964.
 20. Mateos, G.G., Mohiti-Asli, M., Borda, E., Mirzaie, S. & Frikha, M. (2014). Effect of inclusion of porcine mucosa hydrolysate in diets varying in lysine content on growth performance and ileal histomorphology of broiler. Animal Feed Science and Technology, 187, 53-60.
 21. Melegy, T., Khaled, N. F., El-Bana, R. & Abdellatif, H. (2011). Effect of dietary supplementation of bacillus subtilis PB6 (CLOSTAT) on performance, immunity, gut health and carcass traits in broilers. Journal of American Science, 7, 891-898.
 22. Niewold, T. A. (2007). The nonantibiotic anti-inflammatory effect of antimicrobial growth promoters, the real mode of action? A hypothesis. Journal of Poultry Science, 86, 605-609.
 23. Pasupuleti, V. K. & Demain, A. L. (2010). Protein hydrolysates in biotechnology. Springer.
 24. Sallam, K. I. (2007). Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. Food Control, 18, 566-575.
 25. SAS (Statical Analaysis System). (2004). SAS/STAT 9.2. User’s Guide. SAS Institute Inc. Cary, North Carolina.
 26. Somogyi, M. (1960). Modifications of two methods for the assay of amylase. Clinical Chemistry, 6, 23-35.
 27. Taheri, H., Moravej, H., Malakzadegan, A., Tabandeh, F., Zaghari, M., Shivazad, M. & Adibmora, M. (2010). Efficacy of Pediococcus acidlactici-based probiotic onintestinal Coliforms and villus height, serum cholesterol level and performance of broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 44, 7564-7567.
 28. Tang, J. W., Sun, H., Y, X. H., Wu, Y. F., Wang, X. & Feng, J. (2012). Effects ofreplacement of soybean meal by fermented cottonseed meal on growth performance, serum biochemical parameters and immune function of yellow-feathered broilers. China Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 24, 20-26.
 29. Tietz, N. W. & Fiereck, E. A. (1966). A specific method for serum lipase determination. Clinica chemica Acta, 13, 352-358.
 30. United States Departement of Agriculture. (2016). Livestock and Poultry: World markets and trade. From http://usda.mannlib.cornell.edu.
 31. Xu, Z. R., Hu, C. H., Xia, M. S., Zhan, X. A. & Wang, M. Q. (2003). Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Journal of Poultry Science, 82, 1030-1036.
 32. Yu, B., You, JM., Lu, Y. & Li, H. S. (2009). Effects of solid-state fermented rapeseed meal to replace soybean meal in the diet on the growth performance of broilers. Chinese Journal of Animal Nutrition, 20, 9-15.