نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

جداسازی اثرگذاری افزایشی اتوزومی و وابسته به جنس اهمیت زیادی در برنامه­های اصلاح نژادی دارد. در این پژوهش به‌منظور تعیین اثرگذاری افزایشی وابسته به جنس بر صفات مرتبط با رشد، از 17732 رکورد وزن تولد تا وزن یک‌سالگی بزهای نژاد مرخز در مرکز اصلاح نژاد بز مرخز سنندج استفاده شد. در مدل­های مورد استفاده برای برآورد اجزای واریانس، اثرگذاری‌هایی شامل سال و فصل تولد، جنس، نوع تولد، سن مادر و سن وزن‌کشی اثر ثابت، و اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم اتوزومی، ژنتیکی افزایشی مستقیم وابسته به جنس، ژنتیکی افزایشی مادری و محیط دائمی مادری به‌عنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شدند. اجزای واریانس با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درستنمایی محدودشده، با نرم‌افزار Wombat برآورد شدند. وراثت‌پذیری­های مستقیم اتوزومی برآوردشده برای صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری، وزن­های 6 ماهگی، 9 ماهگی و یک‌سالگی، به ­ترتیب برابر 04/0±19/0، 03/0±13/0، 03/0±13/0، 03/0±12/0، 04/0±20/0 و 04/0±21/0، وراثت‌پذیری­های مستقیم وابسته به جنس برآوردشده، به ترتیب برابر 02/0±03/0، 03/0±03/0، 03/0±02/0، 03/0±04/0، 03/0±07/0 و 03/0±07/0، وراثت‌پذیری­های مادری برآوردشده، به­ ترتیب برابر 03/0±06/0، 03/0±05/0، 03/0±05/0، 03/0±05/0، 03/0±04/0 و 03/0±03/0 و ضریب‌های اثرگذاری محیطی مادری به ترتیب برابر 02/0±09/0، 02/0±05/0، 02/0±04/0، 02/0±05/0، 02/0±04/0 و 03/0±05/0 بودند. نتایج نشان دادند که ژن‌های وابسته به جنس، به‌احتمال اثرگذاری افزایشی ناچیز و نزدیک به صفر بر وزن­های بدن در سن‌های آغازین و اثرگذاری قابل توجه‌تری بر وزن­های بدن در سن‌های بالاتر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of autosomal and sex-linked heritabilities for growth related traits in Markhoz breed of goats

نویسندگان [English]

 • Pouya Zamani 1
 • Mohammd Almasi 2

1 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Ph.D Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Separation of autosomal and sex-linked direct additive genetic effects has a high importance in breeding programs. This study was conducted to determine the autosomal and sex-linked additive genetic effects on growth related traits, using 17732 birth to yearling body weight records of Markhoz breed of goats in Sanandaj Markhoz Goat Breeding Center. In the models used to estimate variance components, birth year and season, sex, birth type and weighting age were fixed effects and direct autosomal additive genetic, direct sex-linked additive genetic, maternal additive genetic and maternal permanent environmental effects were considered as random effects. Variance components were estimated by Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood by using Wombat software. For birth weight, weaning weight, pre-weaning daily weight gain and 6 month, 9 month and yearling weights, direct autosomal heritability estimates were 0.19±0.04, 0.13±0.03, 0.13±0.03, 0.12±0.03, 0.20±0.04 and 0.21±0.04, direct sex-linked heritability estimates were 0.03±0.02, 0.03±0.03, 0.02±0.03, 0.04±0.03, 0.07±0.03 and 0.07±0.03, maternal heritability estimates were 0.06±0.03, 0.05±0.03, 0.05±0.03, 0.05±0.03, 0.04±0.03 and 0.03±0.03 and coefficients of maternal environmental effects were 0.09±0.02, 0.05±0.02, 0.04±0.02, 0.05±0.02, 0.04±0.02 and 0.05±0.03, respectively. The findings showed that sex-linked genes possibly have negligible and close to zero additive genetic effects on body weights at initial ages and more noticeable effects on body weights at higher ages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autosomal heritability
 • Growth related traits
 • Markhoz Goats
 • maternal heritability
 • sex-linked heritability
 1. Dadpasand, M. (2012). Sex chromosomes evolution in mammals. Journal of Genetics in the Third Millennium, 3, 2824-2833. (in Farsi)
 2. Hasani, M. N., Asadi Fozi, M., Esmaeilizadeh, A. & Mohammad Abadi, M. R. (2010). A genetic analysis of growth traits in Raieni Cashmere goat using multivariate animal model. Iranian Journal of Animal Science, 41, 323-329. (in Farsi)
 3. Husby, A., Schielzeth, H., Forstmeier, W., Gustafsson, L. & Qvarnström, A. (2013). Sex chromosome linked genetic variance and the evolution of sexual dimorphism of quantitative traits. Evolution, 67, 609-619.
 4. Jafaroghli, M., Rashidi, A., Mokhtari, M. S. & Shadparvar, A. A. (2010). (Co)Variance components and genetic parameter estimates for growth traits in Moghani sheep. Small Ruminant Research, 91, 170-177.
 5. Meyer, K. (2013). WOMBAT-A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale, pp. 105.
 6. Mokhtari, M. S., Rashidi, A. & Mohammadi, Y. (2008). Estimation of genetic parameters for post-weaning traits of Kermani sheep. Small Ruminant Research, 80, 22-27.
 7. Rashidi, A., Bishop, S. C. & Matika, O. (2011). Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research. 100, 100-106.
 8. Riggio, V., Finocchiaro, R. & Bishop, S. C. (2008). Genetic parameters for early lamb survival and growth in Scottish Blackface sheep. Journal of Animal Science, 86, 1758-1764.
 9. Ross, M. T., Grafham, D. V., Coffey, A. J., Scherer, S., McLay, K., Muzny, D., Platzer, M., Howell, G. R., Burrows, C., Bird, C. P., Frankish, A., Lovell, F. L. & 270 other authors. (2005). The DNA sequence of the human X chromosome. Nature, 434, 325-337.
 10. SAS Institute Inc. (2003). SAS 9.1.3 Help and documentation, Cary, NC: SAS Institute Inc.
 11. Talebi, M. A. & Edriss, M. A. (1998). Estimation of genetic and environmental parameters affecting pre-weaning traits of Lori-Bakhtiari lambs. Iranian Journal of Agriculture Science, 29, 325-333. (in Farsi)
 12. Vatankhah, M., Moradi-Sharebabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. & Vaez-Torshizi, R. (2004). A review of sheep breeding in Iran. In: Proceedings of the First Congress on Animal & Aquatic Sciences. University of Tehran, Tehran, Iran, pp. 590-596. (in Farsi)
 13. Vatankhah, M., Moradi-Sharebabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. & Vaez-Torshizi, R. (2005). Review of growth traits parameters for some Iranian breeds of sheep. Pajouhesh & Sazandegi. 69, 19-27. (in Farsi)
 14. Vatankhah, M., Talebi, A. & Blair, H. (2016). Genetic analysis of Lori-Bakhtiari lamb survival rate up to yearling age for autosomal and sex-linked. Small Ruminant Research, 136, 121-126.
 15. Zamani, P. (2011). Statistical designs in animal sciences. 2nd Ed. Bu-Ali Sina University Publication. Hamedan, Iran.
 16. Zamani, P., Moradi, M. R., Alipour, D. & Ghafouri-Kesbi, F. (2016). Combination of B-Spline and Legendre functions in random regression models to fit growth curve of Moghani sheep. Small Ruminant Research, 145, 115-122.