دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-112 
تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

صفحه 83-88

10.22059/ijas.2013.32155

جمشید جلیل نژاد؛ وحید محرمی؛ حشمت الله بهرامی یکدانگی؛ امیر خامسی؛ هادی خورسند


اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

صفحه 97-104

10.22059/ijas.2013.32157

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ امین هژبری