اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این آزمایش اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی تغذیه شده با جیره­های بر پایه گندم و سویا از سن 22 تا 42 روزگی روی بستر بررسی شد. این آزمایش با 400 قطعه پرنده به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده به ازای هر تکرار صورت گرفت. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف مکمل ویتامینی و روزهای مختلف دسترسی به مکمل بوده است به صورتی­که، تیمار یک جیره فاقد مکمل ویتامینی، تیمارهای 2، 3 و 4 جیره­های حاوی 33/33% مکمل ویتامینی، تیمارهای 5، 6 و 7 جیره­های حاوی 66/66% مکمل ویتامینی و تیمارهای 8، 9 و 10 جیره­های حاوی 100% مکمل ویتامینی، که تیمارهای 2، 5 و 8 فقط از روزهای 22 تا 28، تیمارهای 3، 6 و 9 از روزهای 22 تا 35 و تیمارهای 4، 7 و 10 فقط از روزهای 22 تا 42 در دسترس پرنده ها قرار گرفت. در پایان دوره آزمایش وزن پرنده­ها در هر تکرار، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. همچنین در پایان 42 روزگی از هر تکرار دو پرنده انتخاب و کشتار شد تا فراسنجه­های مربوط به لاشه (بازده لاشه، درصد سینه، درصد ران، درصد قلب، درصد کبد، درصد چربی شکمی) اندازه­گیری شود. نتایج نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنی­داری در میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی و همچنین خصوصیات لاشه وجود نداشت.  بنابراین توصیه می­شود که می­توان مکمل ویتامینی را از سه هفته آخر دوره پرورش (42-22 روزگی) از جیره­ها حذف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Vitamin Premix within the Last Three Weeks of Rearing Period on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • Masoud Barzegar 1
  • Hosein MORAVEJ 2
  • Mahmoud SHIVAZAD 3
1 Graduate Student of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Professorr, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
3 Professor University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

The present experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of Vitamin
Premix(VP), fed during the last three weeks of a broiler rearing period (22-42 days), on its growth
performance and carcass characteristics. Four hundred 22 day old broilers received diets containing
four levels of supplementary VP (0, 33.33, 66.66 and 100%) each at a different weeks of finisher
period. The diets were formulated as based on wheat and soybean meal, with the experiment
conducted on floor pens of 10 treatments and 4 replicates in a completely randomized design. The
dietary treatments consisted of: T1 no VP supplement during 22 to 42 days of age; Treatments 2, 3
and 4 containing 33.33% VP,. Treatments 5, 6 and 7 with 66.66% of VP supplement and finally
treatments 8, 9 and 10 containing 100% of VPsupplement. The treatmeants were so arranged that T 2,
5 and 8 received only from 22 to 28; treatments 3, 6 and 9 only from 22 to 35, and treatments 4, 7 and
10 only from 22 to 42 days of age. The results finally indicated that VP reduction and withdrawal at 22
days of age did not impair the birds, performance during their last three weeks of rearing period (22 to
42 days). Decrease in the level of VP did not significantly affect the carcass characteristics (carcass
yield, percentages of breast, thigh, liver, heart as wellas abdominal fat).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin Premix (VP)
  • performance
  • carcass characteristics
  • broiler