دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 207-304 
3. برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران

صفحه 225-233

10.22059/ijas.2013.36150

شیرین هنر بخش؛ مجتبی زاغری؛ علی اکبر حقدوست


5. رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس

صفحه 247-254

10.22059/ijas.2013.36152

هادی آتشی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ قدرت اله رحیمی میانجی