مقاله پژوهشی
بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

رضا مسعودی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه؛ عباس اکبری شریف

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 207-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36148

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر استرادیول و تزریق درون¬عضلانی و درون¬وریدی دوزهای مختلف اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش¬های نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثلی (اوایل فروردین) بود. در این مطالعه از 63 میش سه تا چهار ساله با میانگین وزنی 55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول به همه میش¬ها مقدار 100 میکرولیتر استرادیول تزریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

حسین ذکریا پور؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 217-223

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36149

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و نسبت یونجه و ذرت سیلو شده بر عملکرد پروار و ترکیب لاشه،از 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 3×2 (0، 5/1 و 3 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجه خشک) به مدت 90 روز استفاده شد. گوساله¬ها جیره کاملا مخلوط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران

شیرین هنر بخش؛ مجتبی زاغری؛ علی اکبر حقدوست

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 225-233

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36150

چکیده
  نیاز موادمغذی و عملکرد ذکر شده در راهنمای مربوط به پرورش سویه¬ها بر پایه نتایجی است که از گله¬های نگهداری شده تحت شرایط محیطی و مدیریتی مطلوب به دست آمده است. در صنعت طیور ایران مشاهده می¬شود که بر اساس مقادیر موادمغذی اعلام شده در راهنمای پرورش سویه¬ها، امکان دستیابی به عملکرد ذکر شده در راهنمای پرورش سویه مورد نظر، مقدور نمی¬باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم روی عملکرد و متابولیت های خونی گاوهای هلشتاین

ایوب لکی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 235-245

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36151

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم(MP) جیره روی عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل زایش بود. 24 راس گاو هلشتاین(میانگین وزن بدن23±580، میانگین روزهای شیردهی 23±30 و میانگین تعداد شکم زایش 5/0±4/2) به طور تصادفی با 4 جیره حاوی 1) 60/10، 2) 07/11، 3) 54/11 و 4) 00/12 درصد پروتئین قابل متابولیسم براساس ماده خشک به مدت 55 روز تغذیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس

هادی آتشی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ قدرت اله رحیمی میانجی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 247-254

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36152

چکیده
  در این تحقیق، رابطه¬یبین اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول¬های تک¬هسته¬ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس و فایتوهماگلوتنین بررسی شد. واحدهای آزمایشی شامل 86 گوساله¬ی هلشتاین، 155 گوساله¬ی دورگ (F2) هلشتاین و شاروله، 60 گوساله¬ی (R1)حاصل از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات ماده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی

محمد نقی زاده؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 255-262

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36153

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی استفاده از نانوسید بعنوان محرک رشد در مقایسه با آنتی بیوتیک و اسید های آلی بر عملکرد و خصوصیات مرفومتریک روده جوجه های گوشتی، از تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه‌ (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و 4 تکرار) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (ppm ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن

سجاد گوهری؛ فیروز صمدی؛ فرزانه گنجی؛ سعید حسنی؛ یوسف جعفری آهنگری

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36154

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی خواص آنتی¬اکسیدانی کنگرفرنگی بر عملکرد کبد در جوجه¬های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن انجام شد. 60 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (راس، 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار آزمایشی استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد (دریافت کننده جیره شاهد)، 2) کنگرفرنگی (جیره شاهد مکمل شده با 3 درصد پودر کنگرفرنگی)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرعصاره گل گاو زبان (Echium amoenum) بر متابولیت های پلاسمای خون و برآورد گاز متان بره های نر مهربان

ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 273-282

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36155

چکیده
  تعداد 48 رأس بره¬ شش ماهه نر مهربان با میانگین وزن اولیه 9/3 ± 1/32 کیلوگرم برای بررسی تأثیر عصاره گل گاوزبان بر متابولیت¬های پلاسمای خون و گاز متان مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از دو هفته سازگاری با جیره کاملاً مخلوط (با نسبت 60 به 40 کنسانتره و علوفه)، بره¬ها بر اساس وزن اولیه به صورت تصادفی به چهار گروه 12 رأسی در قالب یک طرح کاملاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره‌های نر لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 283-291

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36156

چکیده
  به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری‌بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره‌ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره‌های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

شیلا هادی نیا؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 293-304

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36157

چکیده
  تعداد160 قطعه جوجه نر(راس 308) در سن 4 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به 8 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار در قفس¬های آزمایشی تقسیم شدند. جیره¬های آزمایشی شامل: تیمار 1: جیره پایه بدون متیونین افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه + 06/0، تیمار 3: جیره پایه + 11/0، تیمار 4: جیره پایه + 17/0درصد متیونین سنتتیک، تیمار 5: جیره پایه+ 06/0، تیمار 6: جیره پایه + 11/0، ...  بیشتر