تأثیرعصاره گل گاو زبان (Echium amoenum) بر متابولیت های پلاسمای خون و برآورد گاز متان بره های نر مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تعداد 48 رأس بره¬ شش ماهه نر مهربان با میانگین وزن اولیه 9/3 ± 1/32 کیلوگرم برای بررسی تأثیر عصاره گل گاوزبان بر متابولیت¬های پلاسمای خون و گاز متان مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از دو هفته سازگاری با جیره کاملاً مخلوط (با نسبت 60 به 40 کنسانتره و علوفه)، بره¬ها بر اساس وزن اولیه به صورت تصادفی به چهار گروه 12 رأسی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه اول (شاهد) فقط جیره کامل، گروه دوم، سوم وچهارم به ترتیب جیره پایه به علاوه 3/0، 5/1 و 3 میلی¬لیتر عصاره به ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی در یک دوره 90 روزه دریافت کردند. عصاره گل گاو زبان در وعده اول تغذیه¬صبح بر روی جیره غذایی بره¬ها افزوده ¬شد. نمونه¬های خون بره¬ها در طی دو زمانروزهای 37 (دوره اول رشد) و 72 (دوره دوم رشد) دوره پروار از ورید گردن تهیه گردید. غلظت متابولیت¬های پلاسما شامل پروتئین کل، آلبومین،کراتینین، اوره خون، گلوکز، تری¬گلیسرید و کلسترول بود. همبستگی بین این متابولیت¬ها نیز محاسبه گردید. مقادیر گاز متان و دی اکسیدکربن نیز بر اساس اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه برآورد گردیــد. نتایج نشـان داد کــه در روز 37 نمونه¬گیری، کراتینین، اوره خون(0001/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Echium amoenum Extract on Plasma Metabolites and Methane estimate Mehraban Male Lambs

نویسنده [English]

  • Yousef Rouzbehan 2
چکیده [English]

Forty-eight Mehraban male lambs each of 6 months of age and 32.1 ± 3.9 kg Body Weight (BW) were utilized to study the effects of administration of Echum amoenum Extract (EAE) on plasma metabolites and Methane gas. Following 2 weeks of adaptation and being fed a Total Mixed Ration (TMR) of 60 to 40-ratio concentrate to forage, the lambs were divided by their initial BW into 4 groups of 12 lambs each in a completely randomized design. The control group received only TMR, while the second, third and fourth groups receiving 0.3 , 1.5 or 3 ml/Kg DM EAE extract for a 90 day experimental period. The Echum amoenum extracts were added to the diet fed to each lamb at the 8:00 h. Blood samples were collected at day 37 (S1) and day 72 (S2) from the jugular vein. The plasma metabolites studied were total protein, albumin, creatinine, Blood Urea Nitrogen (BUN), glucose, triglyceride as well as cholesterol. The correlation among, and between these metabolites, was also assessed. The results indicated that creatinine, BUN and triglyceride were significantly different from control in day 37 of sampling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Herb
  • Echium amoenum extract
  • Plasma metabolites
  • methane
  • sheep