برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 پژوهشکده آینده نگاری در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

چکیده

نیاز موادمغذی و عملکرد ذکر شده در راهنمای مربوط به پرورش سویه¬ها بر پایه نتایجی است که از گله¬های نگهداری شده تحت شرایط محیطی و مدیریتی مطلوب به دست آمده است. در صنعت طیور ایران مشاهده می¬شود که بر اساس مقادیر موادمغذی اعلام شده در راهنمای پرورش سویه¬ها، امکان دستیابی به عملکرد ذکر شده در راهنمای پرورش سویه مورد نظر، مقدور نمی¬باشد. هدف پژوهش حاضر برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 در شرایط محیطی و مدیریتی صنعت طیور ایران بود. این مطالعه به صورت مشاهده¬ای-تحلیلی انجام شد و به صورت تصادفی تعداد 24 مزرعه مرغ مادر گوشتی که در 11 استان کشور ایران توزیع شده بودند انتخاب و با مراجعه به هر یک از مزارع، اطلاعات لازم جمع¬آوری گردید و معادله مدل برای پیش¬بینی مقدار انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز که باید دریافت شود
(MEI) برازش شد (7/0R2=). MEI(کیلوکالری/پرنده/روز)=032/153 BW75/0 + 708/6 ADG + 198/14 EM 946/2- (BW75/0× ADG) 872/4- (BW75/0× EM) 272/0- (ADG × EM) +11/0 (BW75/0× ADG × EM)
در این معادله، BW؛ وزن¬¬بدن (کیلوگرم)، ADG؛ متوسط افزایش وزن روزانه (گرم) و EM؛ توده تخم¬مرغ تولیدی (گرم/پرنده/روز) می¬باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of the Model of Energy Requirement for Broiler Breeder Hens in Iran

چکیده [English]

The nutrient requirements and performance guidelines of management guides are based upon many actual flock results obtained under good environmental and management conditions. In practice and under the prevalent poultry industry situation, through these nutrient levels, Iranian farmers cannot attain the performance reported in management guidelines. An estimation of the model of broiler breeder energy requirement under environmental and management conditions of Iran was the aim followed in the present study. The study was carried out, making use of observational as well as analytical information. Data related to broilers of 24 to 64 weeks of age were collected from 24 broiler breeder farms which reared Ross 308. These farms were distributed throughout 11 provinces of Iran. The equation for estimating Metabolizable Energy Intake (MEI) was predicted (R2=0.7) through:
MEI(kcal/bird/day) = 153.032 BW0.75 + 6.708 ADG + 14.198 EM -2.946 (BW0.75× ADG) -4.872 (BW0.75× EM) -0.272 (ADG × EM) + 0.11 (BW0.75× ADG × EM

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Breeding phase
  • Environmental situation
  • management