بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی- دکتری تغذیه دام

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و نسبت یونجه و ذرت سیلو شده بر عملکرد پروار و ترکیب لاشه،از 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 3×2 (0، 5/1 و 3 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجه خشک) به مدت 90 روز استفاده شد. گوساله¬ها جیره کاملا مخلوط حاوی 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره مصرف کردند. افزایش وزن به صورت ماهیانه ثبت می¬شد و خوراک مصرفی نیز به صورت روزانه اندازه¬گیری شد. گوساله¬¬ها در آخر دوره کشتار و وزن اجزای لاشه تعیین شد. داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار آماری SAS و رویه GLM برای داده¬های تکرار نشده و MIXED برای داده¬های تکرار شده آنالیز شد. در بین تیمارها تفاوت معنی¬داری از لحاظ افزایش وزن روزانه، مصرف ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی ، تحت تاثیر اثر متقابل روغن ماهی و نسبت علوفه وجود نداشت. سطح بالای روغن ماهی، صرف نظر از نسبت یونجه در جیره باعث کاهش مصرف خوراک شد(01/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fish Oil Supplementation and Ratio of Alfalfa Hay versus Corn Silage on Holstein Bulls, Performance

نویسنده [English]

  • Mahdi Ganjkhanlou 2
چکیده [English]

A number of 36 Holstein young bulls (initial BW of 345±61 kg) were randomly assigned to 6 dietary treatments, following a 3 × 2 factorial arrangement, with Three concentrate levels of fish oil (0, 1.5 and 3 % of DM) and 2 levels of alfalfa hay versus corn silage (10 and 20 % of alfalfa hay forage versus 20 and 10 % of corn silage) were used to investigate the effect of fish oil supplementation and the ratio of alfalfa hay to corn silage in the diet on animal performance. Bulls were fed TMR consisting of 30% forage and 70% concentrate mix on a DM basis. Average Daily Gain (ADG) was monthly assessed and dry mater intake evaluated every day prior to morning meals. The calves were slaughtered at the end of the experimental period (90 days) and the carcass characteristics recorded. Data were analysed through MIXED and GLM procedures of SAS software. There were no significant differences observed for performances, namely dry matter intake, average daily gain and feed intake as well as carcass traits as affected by interaction of fish oil and alfalfa hay level. The highest level of fish oil treatment negatively affected DMI (P < 0.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein bulls
  • fish oil
  • alfalfa hay
  • performance