اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره‌های نر لری‌بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس بخش علوم دامی مرکز چهارمحال و بختیاری

چکیده

به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری‌بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره‌ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره‌های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش چرا در مرتع و سپس پروار (2) به طور تصادفی به سه گروه 75، 90 و 105 روز پروار تقسیم و در قفس‌های انفرادی قرار گرفتند. در پایان دورة پروار، نیمی از بره‌های هر مدت پروار به طور تصادفی کشتار و تجزیه فیزیکی لاشه شدند. نتایج نشان داد، وزن نهایی (23/61 در برابر 34/62 کیلوگرم)، افزایش وزن روزانه (3/198 در برابر 2/209 گرم) و ضریب تبدیل غذایی (5/8 در برابر 31/9) دورة پروار بره‌های دو روش پروار تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0P > ). در حالی‌که میزان خوراک مصرفی بره‌های روش پروار 2 به طور مشخصی (05/0P < ) بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fattening System and Fattening Period on Growth and Carcass Composition of Lori-Bakhtiari Male Lambs

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate effect of the fattening system and the duration of the fattening period on growth performance and carcass composition. in lori Bakhtiary Male Lambs. Sixty lambs were assigned to a factorial experiment of a completely randomized design comprised of two factors, including: fattening system (FS1: feedlot following weaning, and FS2: grazing on pasture followed by feedlot) vs. the length of the fattening period (75, 90 and 105 days). Lambs were weaned at 90 ± 5 days of age. The two fattening system lambs were randomly divided into three groups of 75, 90 and 105 days on feedlot and were kept in individual boxes. At the end of fattening period, half of the lambs of each level of fattening period were randomly slaughtered. The results indicated that the average final weight (61.23 vs. 62.34 kg), daily gain (198.3 vs. 209.2 gr) and feed conversion ratios (8.50 vs. 9.31) were not significantly (P < 0.05) different between FS1 and FS2 lambs. This was while the feed intake in FS2 lambs was significantly (P < 0.05) higher than that in FS1 lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fattening system
  • Fattening period
  • Carcass
  • Lamb