رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم دامی دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه شیراز

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده¬ی علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشکده¬ی علوم دامی و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق، رابطه¬یبین اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول¬های تک¬هسته¬ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس و فایتوهماگلوتنین بررسی شد. واحدهای آزمایشی شامل 86 گوساله¬ی هلشتاین، 155 گوساله¬ی دورگ (F2) هلشتاین و شاروله، 60 گوساله¬ی (R1)حاصل از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات ماده هلشتاین و 46 گوساله¬ی (R1) حاصل از آمیزش حیوانات ماده هلشتاین- شاروله با حیوانات نر شاروله بودند. حیوانات در هنگام آزمایش هم¬سن و غیر آبستن (تلیسه¬ها) بودند. برای تعیین ژنوتیپ حیوانات در جایگاه BoLA-DRB3، روش توالی¬یابی مستقیم استفاده شد، و برای تعیین توالی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR از اطلاعات توالی اسیدهای آمینه¬ی ملکول¬BoLA-DR، ارایه شده در آخرین کارگاه آموزشی BoLA استفاده شد. از یک مدل خطی مختلط برای ارزیابی اثر اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR بر صفات مورد مطالعه، استفاده شد. نتایج نشان داد اسیدهای آمینه موجود در جایگاه 28ام ملکولBoLA-DR بر شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس تاثیر دارد(P < 0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential Relationship between Amino Acid Motifs in the Antigen-binding Groove of BoLA-DR Molecule with Peripheral Blood Mononuclear Cell Proliferation in Response to S. aureus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi Shahre Babak 2
  • hasan mehrabani 3
چکیده [English]

Potential relationships between amino acid motifs in the antigen binding groove of various alleles of the bovine major histocompatibility complex DR (BoLA-DR) molecule and Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC) proliferation, in response to S. aureus and phytohemaglutinin, were investigated. The animals included in the study were approximately of the same age and comprised of pure Holstein-Friesian (n = 86), F2 Holstein-Friesian Charolais (n = 155), Holstein-Friesian backcross (F0 Holstein-Friesian dams crossed with unrelated F1 sires, n = 60), Charolais backcross (F1 dams crossed with F0Charolais sire, n = 46). To determine BoLA-DRB3 alleles of the animals, a sequence-based typing method was employed. The amino acid sequence data encode various BoLA-DRB3 alleles, presented at the latest BoLA workshop, were utilized to determine the residues involved in the formation of the pockets in the antigen binding groove of various alleles of the BoLA-DR molecules. A linear mixed model was utilized to evaluate the potential relationships between amino acid motifs in the antigen-binding groove of various alleles of BoLA-DR molecule and PBMC proliferation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BoLA-DR
  • S.aureus
  • peripheral blood mononuclear cell proliferation
  • Mastitis