نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 هیات علمی

چکیده

تعداد160 قطعه جوجه نر(راس 308) در سن 4 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به 8 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار در قفس¬های آزمایشی تقسیم شدند. جیره¬های آزمایشی شامل: تیمار 1: جیره پایه بدون متیونین افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه + 06/0، تیمار 3: جیره پایه + 11/0، تیمار 4: جیره پایه + 17/0درصد متیونین سنتتیک، تیمار 5: جیره پایه+ 06/0، تیمار 6: جیره پایه + 11/0، تیمار 7: جیره پایه + 17/0، تیمار 8: جیره پایه +22/0درصد متیونین گیاهی بودند. در سنین 28 و 42 روزگی به منظور ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی ازتست آنتی¬بادی علیه آنتی¬ژن گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و تست ایمنی 1-کلرو 2و3 دی نیترو بنزن (DNCB) استفاده شد. تابعیت چندگانه نمایی و چندگانه خطی برای تعیین کارایی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک بر پایه عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه¬های گوشتی به کار گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد افزایش وزن و خوراک مصرفی جوجه¬های گوشتی بدون در نظر گرفتن نوع منبع متیونین دریافتی نسبت به جیره پایه بهبود یافت. نتایج سیستم ایمنی در سن 28 روزگی پاسخ معنی¬داری را نشان نداد ( 05/0p>) درحالیکه در سن 42 روزگی، جوجه¬های گوشتی تحت تاثیر سطوح افزایشی منابع متیونین قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Determination Bioavailability of Herbal Methionine Based upon Growth Performance and Immunocompetence in Broiler Chickens

نویسنده [English]

  • Hossein Moravej 3

چکیده [English]

A total of 160 day-old male broiler chickens (Ross 308) were divided in a completely randomized design experiment, and assigned to 8 treatments and 4 replicates in their experimental units (cages). Treatments included: T1: basal diet with no additional methionine, T2: basal diet plus 0.06, T3: basal diet plus 0.11, T4: basal diet plus 0.17 % of DL-methionine, T5: basal diet plus 0.06, T6: basal diet plus 0.11, T7: basal diet plus 0.17, T8: basal diet plus 0.22 % of Herbal methionine. To investigate the immunocompetence of birds at 28 and 42 days of age, two tests were conducted: responding to antibody titer against antigen of Sheep Red Blood Cell (SRBC) and responding to dilution 1-choloro 2-3- DiNitroBenzene (DNCB). Multiexponential and multilinear regressions were employed to determine bioavailability of Herbal Methionine (H-Met)® relative to DL-Met on growth performance and immunocompetence of broilers. Body weight gain and feed intake of the broilers (fed either H-Met or DL Met) improved in the experiment, regardless of Met sources, in comparison with broilers fed basal diet. Immunocompetence results of broilers were not significant at 28 day of age (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • herbal methionine
  • Bioavailability
  • Multi regression