بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند نژاد زندی، پیشوا، ورامین

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر استرادیول و تزریق درون¬عضلانی و درون¬وریدی دوزهای مختلف اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش¬های نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثلی (اوایل فروردین) بود. در این مطالعه از 63 میش سه تا چهار ساله با میانگین وزنی 55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول به همه میش¬ها مقدار 100 میکرولیتر استرادیول تزریق شد، 12 ساعت پس از آن میشها به هفت گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه شاهد انتخاب شد و هورمون اکسی‌توسین دریافت نکرد. شش گروه دیگر به دو دسته تزریق درون‌عضلانی و تزریق درون‌وریدی تقسیم شدند و میش¬ها در هر دسته در سه سطح 60، 80 و 100 واحد هورمون اکسی¬توسین را دریافت کردند. میزان نفوذ به سرویکس قبل از تزریق، ده دقیقه و 12 ساعت پس از تزریق استرادیول (قبل از تزریق اکسی¬توسین) و همچنین 15 دقیقه پس از تزریق اکسی¬توسین با پیپت مدرج تلقیح مصنوعی اندازه‌گیری شد. آزمایش دوم مانند آزمایش اول بود با این تفاوت که به میش¬ها استرادیول تزریق نشد و فقط اثر اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Artificial Insemination Efficiency in Zandi Ewes via Estradiol and Oxytocin Injection

چکیده [English]

The aim followed in the present study was to evaluate the effect of Estradiol (E2) injection and injection (either intramuscular (i.m) or intravenous (i.v)) of various doses of OxyTocin (OT) on cervix dilation and on conception rate in Zandi ewes during late breeding season. Sixty three ewes were randomly selected. In experiment 1, the ewes received 100 µl E2 and 12h later were divided and assigned into 7 groups. Control group (n=9) did not receive OT. The six remaning groups were divided into 2 parts using i.m or i.v injection and in each group in every part, ewes (n=9) were treated 60, 80 or 100 IU of OT. Cervix penetration was measured before and after (10 min and 12h) E2 injection (before OT injection) and 15 min after OT injection by use of a scaled pipette of artificial insemination. Experiment 2 was the same as experiment 1 but here the ewes did not receive E2 and were just tested for the effect of OT on cervix dilation. In experiment 3, the estrous synchronization was done using CIDR insertion for 12 days. At the time of CIDR removal, 500 IU of eCG was injected i.m to the ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervix dilation
  • oxytocin
  • estradiol
  • Ultrasound
  • Conception rate