نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تربیت مدرس تهران

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی استفاده از نانوسید بعنوان محرک رشد در مقایسه با آنتی بیوتیک و اسید های آلی بر عملکرد و خصوصیات مرفومتریک روده جوجه های گوشتی، از تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه‌ (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و 4 تکرار) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (ppm 15)، اسید‌آلی (2/0% فورمایسین) و نانوسید (ppm 50) بود. گروه آنتی بیوتیک محرک رشد دارای بیشترین میانگین وزن نهایی بود (05/0>P). گروه نانوسید دارای کمترین خوراک مصرفی در کل دوره آزمایش بود (05/0>P). استفاده از آنتی بیوتیک محرک رشد و نانوسید سبب بهبود معنی دار ضریب تبدیل خوراک در کل دوره شدند (05/0>P)، اما تاثیری بر افزایش وزن روزانه نداشتند. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی¬داری بر طول و طول نسبی قسمت های مختلف روده نداشتند (05/0>P). پرندگان دریافت کننده آنتی‌بیوتیک با کمترین ارتفاع پرز در ایلئوم تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد و دیگر گرو‌ه ها داشتند (05/0>P). بین گروه‌های نانوسید و اسید آلی با شاهد نیز تفاوتی در ارتفاع پرز مشاهده نشد (05/0>P). تیمارهای نانوسید و آنتی‌بیوتیک کمترین عمق کریپت را داشتند (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Nano-silver as an Alternative Antibiotic on Performance and Intestinal Morphometric Parameters in Broiler Chickens

چکیده [English]

To evaluate the efficiency of Nanocid as growth promoter in comparison antibiotics and with organic acids on performance and intestinal morphometric characteristics of broiler chickens, 240 male broiler chicks of one dayage (Ross 308) were utilized in an experiment of a completely randomized design of 4 treatments and 4 replicates. The experimental treatments included: 1) control (no additives), 2) antibiotic Virginiamycin (15 ppm), 3) organic acid (0.2% Formaycin), and 4) Nanocid (50 ppm). The antibiotic growth promoter group benefited from the highest final average weight (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocid
  • Growth Promoter
  • broiler
  • performance
  • Morphology