نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 عضو هیئت علمی دانشگاه گوئلف کانادا

4 مربی مرکز اصلاح‏نژاد دام کشور

چکیده

وزن تولد اولین صفت قابل رکوردبرداری بعد از تولد حیوان است که می‏تواند بر عملکرد مادر و در ادامه بر عملکرد آتی خود دام هنگام بلوغ، موثر باشد. به منظور بررسی اثر وزن تولد گوساله بر عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران، از صفات تولیدی و تولید­مثل مانند زایش تا اولین سرویس (CFI)، فاصله اولین سرویس تا آبستنی (FSTC)، فاصله گوساله­زائی (CI) و سخت­زائی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بین سال­های 1346 و 1389 جمع­آوری شده بود، استفاده شد. به منظور بررسی اثر وزن تولد گوساله بر عملکرد تولیدی و تولیدمثل مادر، وزن تولد در هر گله بر اساس توزیع نرمال استاندارد به پنج گروه تقسیم شد (z ≤ 8416/0- ، 2533/0- ≥ z > 8416/0-،  2533/0 ≥ z > 2533/-0،  8416/0 ≥ z > 2533/0 و   z > 8416/0). نتایج تاثیر وزن تولد گوساله بر کلیه صفات تولیدی، تولیدمثل CFI، CI و سخت‏زائی در سه دوره اول زایش کاملاً معنی­دار بود (001/0 > P). اثر وزن تولد گوساله بر صفات تولیدی و تولیدمثل به ترتیب مثبت و منفی بود. اثر وزن تولد گوساله بر سخت­زائی در دوره اول زایش در مقابل دوره­های دوم و سوم بیشتر بود. بالاترین انحراف میانگین حداقل مربعات برای سخت‏زایی در هر سه دوره زایش به ترتیب، 310/0، 154/0 و 137/0 مشاهده شد که مربوط به گروه پنجم وزنی بود. در نتیجه، وزن تولد گوساله ممکن است با راندمان گله­های هلشتاین در ایران مرتبط باشد و لازم است به آن در برنامه­های اصلاح نژادی و مدیریتی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Calf Birth Weight on some of the Economically Important Traits in Iran,s Holstein Dairy Cow Population

نویسندگان [English]

  • Seyyed shadi GHORAISHY 1
  • Mohammad ROKOUEI 2
  • Mehdi SARGOLZAEI 3
  • Ahmad MOGHIMI ESFANDABADI 4

1 Graduate Student, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran

2 Assistant Professor Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Faculty Member Centre for Genetic Improvement of Livestock, University of Guelph, Guelph, ON, Canada

4 Instructor Animal Breeding Center of Iran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Birth Weight (BW) is the first trait recorded fllowing birth. It can influence the performance of the
cow and as well impact the performance of the calf it,s duringits maturity. To investigate the effect of
a calf,s BW on the performance of Holstein dairy cattle in Iran, the records gathered between 1967 and
2010 were obtained from the Iranian Animal Breeding Center. The data were then used to model the
productive and reproductive traits including Calving to First Insemination (CFI), First Service to
Conception (FSTC), Calving Interval (CI), and dystocia. BW of calves within each herd were grouped
into five categories based on standard normal distribution (z≤-0.8416, -0.8416 <z≤-0.2533, -
0.2533<z≤0.2533, 0.2533<z≤0.8416, <z 0.8416) to survey the effects of BW of each calf on the
production and reproduction of dams. The results indicated that a calf,s BW significantly (P<0.001)
affected the production, CFI, CI, and dystocia in the first three calving periods. The trend of BW of a
calf on the productive and reproductive traits found to be respectively positive vs. negative The effect
of BW on the incidence of dystocia was higher for the first calving than for the second and third ones.
A maximum deviation of least square means of dystocia in the first three calving periods was observed
in the fifth weight group. They were recorded as: 0.310, 0.154 and 0.137, accordingly. In conclusion,
BW of a calf may be well related to the efficiency of Holstein herds in Iran and which could be
considered in the breeding and management programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight groups
  • Iranian Holstein dairy cows
  • Productive traits
  • Reproductive traits
  • Dystocia