نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زنجان

5 دانشجوی کارشناسی¬ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دراین مطالعه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 32 رأس بزغاله نر مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 سطح از مکمل کروم; 1)بدون مکمل، سطح 2) 500، سطح 3)1000 وسطح 4)1500میکروگرم کروم در روزبه صورت انفرادی به مدت 94روز تغذیه شدند. بزغاله­ها هر 21 روز وزن کشی شده و در انتهای آزمایش کشتار شدند. میانگین ماده خشک مصرفی،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر مکمل کروم قرار نگرفت. افزودن مکمل کروم به جیره ضخامت چربی روی دنده 12 راکاهش داد (05/0>P)، اما بر وزن نهایی، وزن لاشه گرم، بازده لاشه، مساحت عضله چشمی، طول لاشه، وزن کبد و کلیه، چربی احشایی و چربی کلیه تأثیری نداشت(05/0> P).سطح 4 کروم به طور معنی داری باعث افزایش وزن قلب بزغاله­ها شد. (04/0= P) درصد و وزن عضله، چربی و استخوان تفکیک شده از دنده ها، و ترکیب شیمیایی گوشت بدون استخوان تحت تأثیر مکمل کروم قرار نگرفت(05/0>P). نتایج این آزمایش نشان می دهد که مکمل کردن جیره بزغاله های مهابادی با کروم متیونین تأثیرچندانی روی عملکرد و صفات لاشه نداشته، ولی باعث کاهش ضخامت چربی پشتی و افزایش وزن قلب شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Chromium Supplementation on Performance and on Carcass Characteristics, Mahabadi Goat Kids

نویسندگان [English]

  • Ali EMAMI 1
  • Mehdi GANJ KHANLOU 2
  • Abolfazl ZALI 3
  • Amir AKBARI AFJANI 4
  • Amin HOZHBARI 5

1 Postgraduate Student, Animal Nutrition, Dept

2 Assistant, Dept: of Animal Sciece, University of Tehran

3 Associate Professor Dept: of Animal Sciece, University of Tehran

4 Postgradute Student, Dept of Animal Science, College of Agriculture, University of Zanjan

5 Graduate Student, Dept: of Animal Sciece, University of Tehran

چکیده [English]

The present study was carried out to determine the effects of supplementing Chromium-Methionine
(Cr-Met) on performance and carcass traits in Mahabadi goat kids. Thirty-two male kids (average
initial BW of 22 ± 2 kg, 4-5mo) were used in a completely randomized design of four treatments vis.:
1) control (with no Cr suppl.), 2) 500ug Cr suppl., 3) 1000ug Cr suppl.and 4) 1500ug Cr suppl.as Cr-
Met/animal/d. Diets fed were the same and the experimental period 94 d. Animals were kept in
individual pens of their own mangers. Kids were weighed at 21 day intervals and slaughtered at the
end of the trial. Dry matter intake, average daily gain and feed conversion ratios were not affected by
the chromium supplementation. Addition of Cr decreased fat depth over the 12thrib(P<0.05), but did
not affect the, dressing percentage, eye muscle area, carcass length, liver and kidney weight,
abdominal and kidney fat.The 1500ug/d level of Cr increased heart weight(P=0/04). Percentages or
weights of: ribs, dissected muscle, fat and bone, and percentages of muscle crude protein, ether
extract, moisture and ash contents were not affected by Cr supplementation either. These results
indicate that supplementation of goat kid diet with Cr-Met did not affect carcass traits and growth
performance but decreased back fat thickness while increasing heart weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • back fat
  • feed conversion ratio
  • chromium-methionine
  • Carcass characteristics