اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله¬کلسیفرول بر روی عملکرد جوجه¬های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه تهران

چکیده

آزمایشی برای بررسی اثر افزودن متابولیت 1- آلفا هیدروکسی کوله­کلسیفرول با و بدون کوله­کلسیفرول  و فیتاز میکروبی در جیره­های با سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد جوجه­های گوشتی انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 576 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) با میانگین وزن 1±40 گرم انتخاب شدند. آزمایش در قالب طرح  کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (3×2×2×3) با 4 تکرار و 4 جوجه در هر تکرار انجام شد.  فاکتورها شامل 3 سطح از متابولیت 1α-OH-D3 (0، 5 و10  µg/kg)، 2 سطح آنزیم فیتاز (0 و500 FTU/kg)، 2 سطح کوله­کلسیفرول (0 و 5000 ICU/kg)، و3 سطح کلسیم و فسفر (100، 75 و50 درصد مقدار توصیه شده در راهنمای پرورش جوجه گوشتی سویه راس 308) بود. افزودن 10 میکروگرم 1α-OH-D3 باعث کاهش خوراک مصرفی و همچنین کاهش وزن بدن در سنین 7، 35 و 42 روزگی گردید (05/0>P و 01/0>P). افزودن 500 واحد آنزیم فیتاز به جیره­های حاوی 5 میکروگرم در کیلوگرم 1α-OH-D3  باعث افزایش معنی­دار وزن بدن در سنین 7 و 14 روزگی شد (05/0>P). اثر متقابل 1α-OH-D3 و آنزیم فیتاز روی ضریب تبدیل غذایی در سن 28 روزگی معنی­دار بود (01/0>P) به طوریکه بهترین ضریب تبدیل غذایی نیز با مصرف 5 میکروگرم در کیلوگرم  1α-OH-D3 و 500 واحد آنزیم فیتاز حاصل شد. افزودن 5 و 10 میکروگرم 1α-OH-D3مقاومت در برابر نیروی برشی و نیروی لازم برای ایجاد شکست در استخوان درشت­نی را بطور خطی افزایش داد (01/0>P). نتایج حاکی از این است که افزودن متابولیت 1α-OH-D3 می­تواند بروز دیسکندروپلازی درشت­نی را در جوجه­های گوشتی کاهش دهد اما با توجه به سمیت این متابولیت مقدار دقیق مورد استفاده آن نیازمند تحقیقات بیشتر می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 1α-OH-D3 on Broiler Chickens, Performance

نویسندگان [English]

  • Iman CHAKSARI 1
  • Mojtaba ZAGHARI 2
  • Saeed KHALAJI 3
1 Graduate of Animal Sciences, University of Tehran
2 Associate Professor Dept of Animal Sciences,University of Tehran
3 Postgradute Students, Dept. of Animal Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effects of 1α-OH-D3 either with or without
Cholecalciferol, microbial phytase as well as different levels of dietary calcium, and phosphorus on
broiler chickens, performance. A number of 576 male broiler chickens (Ross 308) were made use of in
a completely randomized design of a factorial arrangement (3×2×2×3), comprised of 36 treatments, 4
replicates of 4 chicks in each battery cage. Factors included three levels of 1α-OH-D3 (0, 5 and 10
μg/kg), two levels of Cholecalciferol (0 and 5000 ICU/kg), two levels of microbial phytase (0 and 500
FTU/kg), as well as three levels of Ca and phosphorus (100, 75 and 50% of Ross broiler nutrition
recommendation values). Dietary treatments were implemented within an age interval of from 1 to 42
days. Supplementation of diets of 5 and 10 μg/kg of 1α-OH-D3 reduced body weight and feed intake at
7, 35 and 42d (P<0.01; P<0.05). Supplementation of 500 FTU/kg of Phytase enzyme in the diet
increased body weight at 7 and 14 days (P<0.05). Interaction between 1α-OH-D3 and phytase on feed
conversion ratio was significant (P<0.01), in a way that addition of 500 FTU/kg of Phytase to diet
containing 5 μg/kg of 1α-OH-D3 improved feed conversion ratio at 28d (P≤0.01). 1α-OH-D3
supplementation increased tibia breaking force, linearly (P<0.01). Results indicated that addition of
1α-OH-D3 to broiler chickens, diets alleviates the risk of tibial dyschondroplasia incidence. Yet, the
appropriate recommended dosage needs to be further investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1α-OH-D3
  • Cholecalciferol
  • Microbial phytase
  • Broiler Chicken
  • performance