نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد.  میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده کوچک بررسی شد.  سطوح مختلف پنبه دانه در جیره اثر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذائی نداشت، ولی سطح 4 درصد آن خوراک مصرفی را به طور معنی‌داری افزایش داد(01/0P<). افزایش سطح پنبه دانه در جیره فراوانی پرز های برگی را افزایش داد(05/0P<). ارتفاع و عرض پرز، عمق غدد کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق غدد کریپت تحت تاثیر سطح پنبه دانه در جیره قرار گرفت(05/0P<).  نتایج آزمایش نشان داد که بره های پرواری، 16 درصد  پنبه دانه کامل در جیره را بدون مشکل مصرف کرده و افزایش سطوح مختلف پنبه دانه با افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت سبب بهبود جذب مواد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Whole Cottonseed Feeding on Feedlot Performance and Morphological Characteristics of Small Intestine in Chaal Male Lambs

نویسندگان [English]

  • Ahmad AFZALZADE 1
  • Seyyed davood SHARIFI 1
  • Mohsen ABSALAN 2
  • Davood GHANDI 2
  • Ali akbar KHADEM 1

1 Associate Professors Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Former Graduate Student, Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The effects of different levels of Whole Cottonseed (WCS) on feedlot performance and on the
morphology of small intestine, in 20 Chaal male lambs were studied for a duration of 90 days. A
completely randomized design of four diets containing 0, 4, 8 and 16 percent WCS was employed.
Number and dimensions of different types of villi and depths of crypt gland were evaluated. The
metabolisable energy and protein contents of rations were chosen as equal. Different levels of WCS in
diet exerted no significant effect on body weight gain and feed conversion ratio, but the sheep
consumed diets containing 4 % WCS more than they did the other diets (p<0.01).. The effect of diet
was significant only on the number of leaf shape villi (p<0.01). The difference among the numbers of
all types of villi in different parts of intestine samplings (duodenum, jejunum, ileum), was also
significant. Villus dimensions and depth of crypt gland were affected by diet and sampling sites. It was
finally shown that, WCS can increase villus heigh: crypt depth ratio and can be included in the
fattening ration of a male lamb’s diet to an extent of 16 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaal lambs
  • cottonseed
  • Feedlot performance
  • Small intestine morphology