تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علوم دامی و مدیر عامل شرکت کشت و دامداری فک

2 کارشناس ارشد دامپروری و مسئول واحد تغذیه شرکت کشت ودامداری فکا

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناس دامپروری و مدیر تولید شرکت کشت و دامداری فکا

5 کارشناس ارشد دامپروری و کارشناس شرکت کشت و دامداری فکا

چکیده

در این پژوهش از 300 راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 15±35 روز و میانگین تولید شیر 8/9±41 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی شامل جیره پایه (61 درصد کنسانتره و 39 درصد علوفه) به صورت خوراک کاملا مخلوط شده بود. به میزان 7 درصد کنسانتره (معادل یک کیلوگرم به ازای هر راس دام) دانه کتان اکسترود شده با خلوص 67% جایگزین دانه سویا و پودر چربی (به علت چربی بالا دانه کتان اکسترود شده)  در جیره شد. طول دوره آزمایش 180 روز بود. نتایج به دست آمده نشان داد که دانه کتان اکسترود شده  تاثیر معنی داری بر تولید شیر  و خوراک مصرفی گاوهای مورد مطالعه نداشت (p>0.05). دانه کتان اکسترود شده باعث کاهش معنی دار روزهای باز (112 روز) در مقایسه با گروه شاهد (112 در مقایسه با  128روز) شد و همچنین دانه کتان سبب افزایش درصد دام های آبستن در مقایسه با گروه شاهد (78 در مقایسه با 63درصد) شد (P<0.05). جیره های آزمایشی تاثیر معنی داری روی اولین تلقیح (Days to First Service (DFS)) نداشت هر چند که کاهش عددی در گاوهای تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده  در مقایسه با گروه شاهد (13/59 در مقایسه با 43/61 روز) مشاهده شد. تعداد تلقیح به ازای آبستنی نیز در گروه تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده 41/2 بود که در مقایسه با گروه شاهد (78/2) حدود 4/0 کاهش نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از دانه کتان اکسترود شده روز 21 تا 180 روز پس از زایش سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Extruded Linseed Diet on Production and Reproduction Performance of Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • Jamshid JALILNEZHAD 1
  • Vahid MUHARRAMI 2
  • Heshmatollah BAHRAMI YEKDANGI 3
  • Amir KHAMESI 4
  • Hadi KHORSAND 5
1 Expert, Animal Scienes, and Director, Faka Agro-Animal husbandary Corporation
2 Senior Expert faka Agro-Animal Husbandary Corporation
3 Postgradute Student, Isfahan Industrial University, Isfahan
4 Expert faka Agro-Animal Husbandary Corporation
5 Senior Expert, faka Agro-Animal Husbandary Corporation
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effects of extruded Linseed on milk production,
dry matter intake and reproduction performance of 300 Holstein lactating cows (35±15 days in milk;
41±9/8 Kg/day of milk production). Cows were placed in a completely randomized design of 2
treatments (concentrate containing 7 percent of extruded linseed vs. control), (150 cows per
treatment). Cows were fed a balanced total mixed ration (610 g concentrate /kg DM and 390 g forages
/kg DM) 3 times per day and while being milked 3 times per day too. Cows in group 1 were fed
Totally Mixed Rotion (TMR) with no extruded linseed (control), while those in group 2 fed TMR
containing extruded linseed (7 percent of concentrate). Extruded linseed did not affect milk production
and dry matter intake (P>0.05). Cows treated with extruded linseed had higher pregnancy rates, fewer
number of open days and number of inseminations (P<0.05). It was finally concluded that extruded
linseed in ration can increase reproduction performance of Holstein dairy cows in their early lactation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extruded linseed
  • reproduction performance
  • Holstein cows
  • Milk production