بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره­های شیردهی اول و دوم گاو­های هلشتاین ایران که طی سال­های1386 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید.اطلاعات مورد استفاده شامل374170 رکورد روز­آزمون تولید شیر و چربی مربوط به 54580 حیوان در 205 گله بود. مؤلفه­های (کو) واریانس با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و نرم­افزار ASRemlبرآورد گردید. در این تحقیق به منظور تصحیح اثر ناهمگنی واریانس باقیمانده،دوره شیردهی که از 5 تا 305 روز بود به 10 گروه با فواصل 30 روزه دسته­­بندی شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش تعداد دفعات دوشش از سه بار به چهار بار در روز موجب افزایش میزان تولید شیر و چربی میشود. بطوریکه در گاو های 4 بار دوشش در کل دوره شیر دهی و اوج تولید به ترتیب 14 و 15.6 درصد شیر بیشتر و 12.8 و 17 درصد چربی بیشتر تولید شد. میانگین وراثت­پذیری تولید شیر در گاوهای 3 بار دوشش و 4 بار دوشش 25/0 و میانگین وراثت­پذیری تولید چربی در گاوهای 3 بار دوشش و 4 بار دوشش به ترتیب 11/0و17/0بّرآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Milking Frequency on Milk and Fat Yield, and Their Curves in Holstein Dairy Cows of Iran

نویسندگان [English]

  • Moslem MOGHBELI DAMANE 1
  • Masoud ASADI FOZI 2
  • Ahmad AYATOLLAHI MEHRJERDI 2
1 Graduated Student, Bahonar University of Kerman
2 Faculty members, College of Agriculture, Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Milk and fat yields in 3X and 4X milking schedule in Holstein Cows of Iran were investigated
using 374170 milk and fat yield test day records measured on The 1st and 2nd lactions of 54580 dairy
cattle coming from 205 herds. The records had been collected from 2007 to 2009 by the Iranian
Animal Breeding Center (IABC). The results indicated that an increases in the milking frequency from
3X to 4X increases milk and fat yields during the lactation periods by 14 and 12.6%, respectively.
These values amounted to 15.6 % and 17 % during the lactation peaks. Estimated of co (variance)
components were derived from a random regression model using ASReml. Heterogeneous structure
was used for the residual variance. A value of 0.25 was estimated for the heritability of milk yield in
3X and 4X milking schedules. The heritability of fat yield in the 3X and 4X milking times were
recorded as 0.11 and 0.17, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein dairy cattle of Iran
  • random regression
  • Milking frequency
  • Milk production
  • Fat production
  • lactation curve