8954856055505db

نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • آتریپلکس بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • آسیت تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • آسیت تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]

ا

 • ارتفاع پرز تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • ارزیابی کیفی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • ایزومیر شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • اسپرم ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • اسپرم تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • اسپرم تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • استافیلوکوکوس آرئوس همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 369-378]
 • استان زنجان بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 291-301]
 • اسیدآمینه تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • اسیدهای چرب غیراشباع تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • اسیدهای چرب فرار تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • اسیدهای چرب فرار تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]
 • اسیدهای دی کربوکسیلیک تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]
 • اسیدوز تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]
 • اسفنج ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 519-529]
 • افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 369-378]
 • اکسید منگنز مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • امتیاز یاخته‌های بدنی برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • ایمنی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • ایمنی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • انتخاب مثبت تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • انجماد ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • انجماد اسپرم اسب ترکمن توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • انرژی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • انرژی جیره تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]

ب

 • باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • بافت کبد شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • بیان ژن اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • بره‌موم ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • بز تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • بزغالۀ بومی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • بلدرچین ژاپنی شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • بلدرچین ژاپنی تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]
 • بیماری‌های متابولیکی ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • بنتونیت سدیم تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]

پ

 • پادزی بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • پاسخ ایمنی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • پاسخ ایمنی یاخته‌ای بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • پاسخ ایمنی هومورال بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • پراکسیداسیون لیپید توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • پروتوزوآ تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • پروتوزوا بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • پروتئین ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • پروتئین تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • پروتئینات منگنز مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • پروتئین خام تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • پروتئین قابل‌دسترس تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • پروتئین قابل سوخت‌وساز تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • پروژسترون تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • پودر سیر بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]

ت

 • تانن ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • تانن تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • تبارزایی بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • تجزیه‌وتحلیل توالی‌یابی چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • تخمیر شکمبه تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • تراکم پرنده تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • ترکیب شیمیایی ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 473-480]
 • ترکیب‌های فعال ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • تزریق درون تخم‌مرغی بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • تعادل منفی انرژی شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • تغذیة درون تخم‌مرغی تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • تغییرپذیری ساختاری بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 271-277]
 • تفالة چغندرقند ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 473-480]
 • توابع ریاضی مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]
 • توالی‌یابی شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • توالی‌یابی بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • تولید تودة میکروبی تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • تولید شیر تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • تولید گاز تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • تولید گاز بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • تولید گاز تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]

ج

 • جمعیت میکروبی روده تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • جنبانی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • جوجة گوشتی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • جوجة گوشتی تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • جوجة ‌گوشتی تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 549-556]
 • جوجه گوشتی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • جوجه‌های گوشتی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 337-347]
 • جوجه‌های گوشتی ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 399-407]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • جوجه‌های گوشتی آرین تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • جوجۀ‌ گوشتی اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]

چ

 • چربی شیر ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • چربی شیر تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • چندریختی تک نوکلئوتیدی بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 271-277]
 • چندریختی تک نوکلئوتیدی بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • چندشکلی چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]

ح

خ

 • خروس تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • خون تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]

د

 • دی آسپارتیک اسید تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • دانة کلزا تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 79-87]
 • دانة گلرنگ تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 79-87]
 • درشت‌نی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • درصد پروتئین تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • دیوارۀ یاخته‌ای بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • دورة انتظار زایش کوتاه‌شده تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • دورۀ خشکی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]

ر

 • رادیکال‌های آزاد توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • ریخت‌شناسی روده اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • ریخت‌شناسی روده بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • رخ‌نمای اسیدهای چرب تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]
 • ریزاندامگان سلامت‌بخش تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • رشد تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • رقیق کننده ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • رکوردهای روز آزمون برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • رنگ پوشش شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • رهیافت بیزی تقریبی مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • روی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • روی تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • روش PCR-SSCP شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • روش ویر و کوکرهام تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • روغن ماهی تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • روغن نخل تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • روند ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]
 • روند فنوتیپی تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]
 • روند‌های ژنتیکی برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-153]
 • رویۀ حداقل مربعات غیرخطی مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]

ز

 • زیست باکتریایی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • زیست غیر باکتریایی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • زیست‌فراهمی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • زمان برداشت تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • زنبورعسل ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • زنبورعسل ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • زنجیرة انتقال الکترون بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • زنده‌مانی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • زئولیت تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]

ژ

 • ژن DGAT1 چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • ژنتیک افزایشی مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • ژن گیرندة هورمون رشد بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • ژن ملانوکورتین-1 شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • ژن‌نامة میتوکندری بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • ژن‌های نامزد تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • ژن هورمون رشد بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]

س

 • سالمونلا انتریتیدیس ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • سبوس برنج تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎ [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • سقط تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]
 • سلامت تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • سلامت گاو هلشتاین تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • سلنیوم تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • سین بیوتیک بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • سوخت‌وسازگر‌های خونی بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • سود برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • سود اقتصادی ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 519-529]

ش

 • شاخص دما- رطوبت تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • شاخص‌های رشد مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]
 • شایستگی ژنتیکی-اقتصادی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • شتر ایرانی بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]

ص

 • صفات رشد شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • صفت بقاء ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]

ع

 • عیار پادتن بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • عامل رشد شبه انسولین شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • عصارۀ آبی و روغنی تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 337-347]
 • علف چشمه تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 549-556]
 • علوفة یونجه تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • عملکرد ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • عملکرد تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]
 • عملکرد ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 399-407]
 • عملکرد تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 549-556]
 • عملکرد ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • عملکرد بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • عملکرد تولید‌مثلی تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • عناب تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]

ف

 • فراسنجه های خونی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • فراسنجه‌های ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]
 • فراسنجه‌های ژنتیکی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • فراسنجه‌های شکمبه‌ای تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • فرآوری ذرت ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • فصل تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • فعالیت آنزیمی اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]

ق

 • قابلیت هضم بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • قارچ‌های شکمبه و گوارش‌پذیری مادۀ آلی بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • قرص آهستة رهش تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]

ک

 • کاتالاز توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • کبالت تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • کربوهیدرات غیرنشاسته‌ای اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • کیفیت ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • کیفیت بستر تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • کیفیت تخم‌مرغ تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎ [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • کیفیت گوشت تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]
 • کلی‌فرم‌ها تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • کنجالۀ سویا ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • کنجالۀ کلزا ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • کنگر فرنگی تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]

گ

 • گیاه دارویی تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 549-556]
 • گاوداری روستایی کوچک‌مقیاس بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 291-301]
 • گاو شیری تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]
 • گاو شیری تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]
 • گاو شیری برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • گاو شیرده تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • گاومیش گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 279-290]
 • گاومیش ایران چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • گاوهای شیری تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • گاوهای هلشتاین استان همدان برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-153]
 • گروه‌بندی گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 279-290]
 • گل میمونی سازوئی بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • گلوکز ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • گوسفند شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • گوسفند تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • گوسفند تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • گوسفند بلوچی تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • گوسفند بلوچی ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]
 • گوسفند زل تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • گوسفند لری-بختیاری بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]

ل

 • لری بختیاری شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • لستین سویا ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]

م

 • ماشین بردار پشتیبان گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 279-290]
 • متابولیت های خونی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • متابولیت‌های سرم تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]
 • متافیکس تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]
 • متالوتیونین تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • متان تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • متیونین گیاهی ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 399-407]
 • متیونین مصنوعی ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 399-407]
 • محدودیت خوراک تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]
 • محدودیت غذایی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • محیطی و فنوتیپی برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-153]
 • مدل تابعیت تصادفی برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • مدل حیوانی مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • مرحله بلوغ تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • مرغ تخم‌گذار تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎ [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • مرغ مادر گوشتی ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • مزیت نسبی بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 291-301]
 • مشخصه‌های ژنتیکی برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-153]
 • مولتی‌آنزیم تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎ [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • موننسین تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]

ن

 • نانویاور تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • نانو ذرات نقره تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • نانو متیونین- روی تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • نیتروژن آمونیاکی تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • نشخوارکنندگان تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]
 • نمونه‌گیری گیبس برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • نمونه‌گیری گیبس ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]
 • نوع اقلیم تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]

و

 • وراثت مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • ورم پستان همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 369-378]
 • ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 337-347]
 • ویژگی‌های فیزیکی ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 473-480]
 • ویژگی‌های لاشه تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]

ه

 • همزمانی فحلی ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 519-529]

ی

 • یونوفرها تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]