دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 351-476 

مقاله پژوهشی

استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

صفحه 351-359

10.22059/ijas.2015.56820

منصور یزدانیار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری


تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران

صفحه 399-406

10.22059/ijas.2015.56825

نعمت هدایت ایوریق؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ صابر محمد مقصودی