مقاله پژوهشی
اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی

محمد شادمانی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مهران مهری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 111-118

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55641

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر افزودن 5 سطح پودر گیاه آنغوزه (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) به جیرة غذایی بر عملکرد، ایمنی هومورال و سلولی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی مخلوط نر و مادة سویة راس- 308، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار در مراحل سنی 21-1 و 42-22 روزگی اجرا شد. در مرحلة سنی 42-22 روزگی، مقدار افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی

مهدی مخبر؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک؛ جان ویلیامز

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 119-131

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55643

چکیده
  شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بوده‌اند، از بحث‌برانگیزترین مباحث در حوزة تحقیقات ژنتیک حیوانی، به‌خصوص در حیوانات اهلی است. در این مطالعه، پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از ژنوم که در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی هدف انتخاب‌های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، اجرا شده است. بدین منظور 148 رأس گاومیش رودخانه‌ای شامل جمعیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی

وحید قدیمی؛ مهدی ژندی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 133-139

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55644

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر آلبومین سرم گاوی در رقیق‌کنندۀ منی اسبچه در شرایط سرد بود. نمونه‌های منی پس از جمع‌آوری با هم مخلوط و به چهار بخش مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یکی از رقیق‌کننده‌های زیر رقیق شد: 1. رقیق‌کننده‌های فاقد آلبومین سرم گاوی (BSA-0)؛ 2. رقیق‌کننده‌های حاوی 5 میلی‌گرم در میلی‌لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-5)؛ 3. رقیق‌کننده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

ندا فرزانفر؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 141-149

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55645

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی اثر افزودن مقادیر صفر (شاهد)، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌لیتر عصارۀ آبی آویشن شیرازی در یک لیتر آب آشامیدنی، بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی، با استفاده از 200 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 مشاهده در هر تکرار اجرا شد. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری

علی رضایی رودباری؛ حمید کهرام؛ عیسی دیرنده

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 151-158

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55646

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار اقتصادی تأخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداری‌های بزرگ صنعتی ایران است. روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب 110 روز و 45 کیلوگرم در نظر گرفته شد. قیمت شیر، هزینۀ اقلام خوراکی، اسپرم و هورمون‌ها بر اساس متوسط قیمت پاییز 1393 شناسایی شد. با افزایش روزهای باز از 110 به 170 روز هزینۀ اسپرم مصرفی و هورمون لازم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

ارسلان نباتی؛ سید داود شریفی؛ شکوفه غضنفری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 159-168

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55647

چکیده
  تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (توصیۀ کاتالوگ سویۀ راس 308 و 10 درصد بیشتر از آن) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه (به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 169-179

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55648

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجۀ مرغ‌های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل‌هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 181-188

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55649

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور برآورد اجزای واریانس، روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلول‌های بدنی (SCS) با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح دام و بهبود تولیدات دامی کشور اجرا شد. در این مطالعه، از 850729 رکورد روز آزمون شمار سلول‌های بدنی (SCC) در دوره‌های شیردهی1 تا 4 مربوط به 32955 گاو ماده استفاده شد که در 472 گله طی سال‌های 1383 تا 1392 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل

ابوالحسن صادقی پناه؛ رضا مسعودی؛ حمید ناییجیان؛ عباس اکبری شریف

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 189-194

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55650

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بهبود درصد باروری میش‌های نژاد زندی در فصل تولیدمثل بوده است. در این پژوهش 500 رأس میش 5/2 تا 4 سالۀ نژاد زندی در شرایط پرورش مرتعی، در فصل تولیدمثل انتخاب و برای همزمان‌سازی فحلی به‌مدت 12 روز سیدرگذاری شدند. سپس میش‌ها به 5 گروه مساوی (100 رأسی) تقسیم شدند. به میش‌های گروه اول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP

هادی آتشی؛ نرجس گرگانی فیروزجاه

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 195-200

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55651

چکیده
  انتخاب ژنومی، روشی برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی، با استفاده از شمار زیادی نشانگر است. هزینۀ فراوان ژنوتیپ‌کردن تعداد زیادی حیوان برای تعداد زیادی نشانگر، کاربرد گستردۀ انتخاب ژنومی را محدود می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی اثر استفاده از تراکم کم تا متوسط نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از مدل rrBLUP بود. صفات با وراثت‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها

سوسن ذوالفقاری؛ فرشید فتاح نیا؛ داریوش علیپور

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 201-210

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55652

چکیده
  دو آزمایش برای بررسی اثر فراوردۀ فرعی رازیانه در جیرۀ بره‌های در حال رشد، بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، غلظت متابولیت‌های پلاسما، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی اجرا شد. در آزمایش اول از 20 رأس برۀ نر افشاری × شال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل شاهد و سطوح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه

ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی خدائی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 211-222

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55986

چکیده
  در این تحقیق عملکرد، قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک در جیره‌‌های با و بدون آنزیم در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی در 14 ماهگی مطالعه شده است. سه تیمار آزمایشی عبارت‌اند از جیرة پایه، جیرة پایه همراه با 350/0 گرم در کیلوگرم آنزیم و جیرة پایه همراه با 700/0گرم در کیلوگرم آنزیم. آزمایش در قالب طرح کاملاًً تصادفی با 6 تکرار (6 پرنده) برای هر تیمار و ...  بیشتر