تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

شتر گونه‌ای بسیار مقاوم در برابر خشکی است که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی، محصولاتی مانند شیر و گوشت تولید می‌کند. با توجه به اینکه تعداد شترهای ایران در حال کاهش است، برای حفظ و بهبود تولیدات این ‌گونه، مطالعات کاربردی ژنتیکی ضروری است. یکی از جایگاه‌های مهمی که اثر آن در سایر گونه‌ها روی صفات اقتصادی مشخص شده، جایگاه ژن کدکنندۀ هورمون رشد است که در تحقیق حاضر بررسی شده است. در پژوهش حاضر از 25 نمونه شتر دوکوهانه (ایستگاه جهادآباد) و 50 نمونه شتر تک‌کوهانۀ مناطق مختلف، به ترتیب 15، 20، 15 نمونه از ایستگاه یزد، ایستگاه طرود و شترهای تک‌کوهانۀ سمنان جهت تکثیر ژن هورمون رشد با استفاده از پرایمرهای اختصاصی استفاده شد. با مطالعۀ توالی‌یابی نمونه‌هایی از هر گروه ژنتیکی پس از هم‌ردیفی آن‌ها در 7 جایگاه از این ژن جهش مشاهده گردید که 2 جهش به تغییر اسیدآمینه در ساختار پروتئین هورمون رشد منجر می‌شدند. آنالیز فاصلۀ ژنتیکی این جایگاه نشان داد که فاصلۀ ژنتیکی بین شتر تک‌کوهانه و دوکوهانه بیشترین بود. در جمعیت‌های تک‌کوهانه نیز دو جمعیت یزد و سمنان دارای بیشترین فاصله بودند و جمعیت طرود فاصلۀ کمتری با هر دو جمعیت یادشده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization and diversity of growth hormone gene sequences in Iranian dromedary and Bactrian Camels

نویسندگان [English]

 • Nemat Hedayat-Evrigh 1
 • Seyed Reza Miraei-Ashtiani 2
 • Mohammad Moradi Shahrbabak 2
 • Saber Mohammad Maghsoodi 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science, University of Mohaghegh Ardabili, Daneshgah Street, Ardabil, Post Code 519911367, I.R. Iran
2 Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Post Code 31587-77871, I.R. Iran
3 Ph. D. Candidate, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Post Code 31587-77871, I.R. Iran
چکیده [English]

Camel is a resistant species to drought and cold weather and produces milk and meat in harshest environmental condition. Camel population in Iran has been decreasing during last decades, and genetic studies are quite necessary for considering the conservation and productivity of this species. In this study growth hormone gene influencing growth, milk production and reproduction was considered. The blood samples were collected from 25 Bactrian (Ardebil province) and 50 dromedary camels (Yazd province (n=15), Toroud Camel Research Station (n=20) and Semnan province (n=15)), and DNA was extracted. Using sequencing and alignment method, seven mutations were detected in GH gene. Two of them were substitution mutation and changed amino acid sequence of growth hormone protein. The results of genetic distance analysis showed that the genetic distance between Bactrian and one-humped camel was the highest. Within dromedary camels, the camels of Yazd and Semnan provinces showed biggest genetic distance and camels of the Toroud camel research station were Intermediate of two populations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : bactrian camels
 • dromedary camels
 • Genetic distance
 • growth hormone
 • mutation
 • substitution mutation
 1. Afifi, M., Metwali, E. & Brooks, PH. (2014). Association between growth hormone single nucleotide polymorphism body weight in four Saudi camel (Camelus dromedarius) breed. Pakistan Veterinary Journal. (PRINT), 2074-7764 (ONLINE).
 2. Ahmad, S., Yaqoob, M., Hashmi, N., Ahmad, S., Zaman, MA. & Tariq, M. (2010). Economic importance of camel: unique alternative under crisis. Pakistan Veterinary Journal 30(x): xxx.
 3. Bižienė, R., Miceikienė, I., Baltrėnaitė, L. & Krasnopiorova, N. (2011) Association betwwen growth hormone gene polymorphism economic tratis in pig. Veterinarija ir Zootechnika, (78), 27-31.
 4. Charlesworth, B., Morgan, MT. & Charlesworth, D. (1993). The effect of deleterious mutations on neutral molecular variation. Genetics, 134, 1289-1303.
 5. Eberhardt, NL., Jiang, SW., Shepard, AR., Arnold, AM. & Trujillo,, MA. (1996) Hormonal cell-specific regulation of the human growth hormone chorionic somatomammotropin genes. Progress in Nucleic Acid Research Molecular Biology, 54, 127-163.
 6. Fontanesi, L., Dall'Olio, S., Spaccapaniccia, E., Scotti, E., Fornasini, D., Frabetti, A. & Russo, V. (2012). A single nucleotide polymorphism in the rabbit growth hormone (GH1) gene is associated with market weight in a commercial rabbit population. Livestock Science, 147(1-3), 84-88
 7. FAO. (2014). FAOSTAT. Food and Agricultural Commodities Production. Available at http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QA/E Accessed 13 AUG 2014.
 8. Forsyth, IA. & Wallis, M. (2002). Growth hormone prolactin-molecular functional evolution. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 7(3), 291-312.
 9. Geldermann, H. (1996). Analysis of gene effects on performance characteristics. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift, 103(10), 378.
 10. Hedayat-Evrigh, N., Ashtiani, SRM. & Moradi Shahrbabak, M. (2012). Comparison of Iranian one and two humped camels based on MYF5 gene associated with growth traits. Agricultural Biotechnology, 3(2), 33-40. (In Persian)
 11.  Ishag, IA., Reissmann, M., Peters, KJ., Musa, LM-A. & Ahmed, M-KA. (2010). Phenotypic molecular characterization of six Sudanese camel breeds. South African Journal of Animal Science, 40(4), 319-326.
 12. Kadim, IT., Mahgoub, O. & Purchas, RW. (2008). A review of the growth of the carcass meat quality characteristics of the one-humped camel (Camelus dromedaries). Meat Science, 80, 555-569.
 13. Katoh, K., Kouno, S., Okazaki, A., Suzuki, K. & Obara, Y. (2008). Interaction of GH polymorphism with body weight endocrine functions in Japanese black calves. Domestic Animal Endocrinology, 34(1), 25-30.
 14. Louveau, I. & Gondret, F. (2004). Regulation of development metabolism of adipose tissue by growth hormone the insulin-like growth factor system. Domestic Animal Endocrinology, 27(3), 241-255
 15. Maruyama, T. & Fuerst, PA. (1985). Population bottlenecks non-equilibrium models in population genetics II number of alleles in a small population that was formed by a recent bottleneck. Genetics, 111, 675-689.
 16. Nie, Q., Sun, B., Zhang, D., Luo Ishag, NA., Lei, M., Yang, G. & Zhang, X. (2005). High diversity of the chicken growth hormone gene effects on growth carcass traits. Journal of Heredity, 96(6), 698-703
 17. Roesti, M., Salzburger, W. & Berner, D. (2012). Uninformative polymorphisms bias genome scans for signatures of selection. BMC Evolutionary Biology, 12, 94.
 18. Sejrsen, K., Purup, S., Vestergaard, M., Weber, M. & Knight, C. (1999). Growth hormone mammary development. Domestic Animal Endocrinology, 17(2), 117-129.
 19. Tajima, F. (1989). Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by dna polymorphism. Genetics, 123, 585-595
 20. Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M. & Kumar, S. (2011). MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood evolutionary distance, maximum parsimony methods. Molecular Biology Evolution, 28(10), 2731-2739.
 21. Thomas, MG., Enns, RM., Shirley, KL., Garcia, MD., Garrett, AJ. & Silver, GA. (2007). Associations of DNA polymorphisms in growth hormone its transcriptional regulators with growth carcass traits in two populations of Brangus bulls. Genetics Molecular Research, 6, 222-237
 22. Zhang, C., Liu, Y., Huang, K., Zeng, W., Xu, D., Wen, Q. & Yang, L. (2011). The association of two single nucleotide polymorphisms (SNPs) in growth hormone (GH) gene with litter size superovulation response in goat-breeds. Genetics Molecular Biology, 34(1), 49-55.