دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1389، صفحه 299-403
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1389، صفحه 193-297
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1389، صفحه 99-192
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1389، صفحه 1-97
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

عطا مهدوی؛ کامران رضایزدی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر روی تولید شیر و ترکیب آن، توازن انرژی و فراسنجه های خون در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی بود. این آزمایش با استفاده از 15 راس گاو هلشتاین چند بار زایش، با روزهای شیردهی 3 ±20 و وزن اولیه 8±637 کیلوگرم انجام گرفت. گاوها بر اساس رکوردهای شیر تولیدی بلوک‌بندی شده و سپس ...  بیشتر

اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

علی رازقی؛ حسن علی عربی؛ سید محمد مهدی طباطبایی؛ علی اصغر ساکی؛ پویا زمانی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این پژوهش بر روی 24 رأس گاو نزدیک زایش هلشتاین به صورت آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح واحدهای خرد شده در واحد زمان جهت بررسی اثر سطوح متفاوت اختلاف کاتیون- آنیون جیره‏ای پیش و پس از زایمان بر هموستازی کلسیم، تعادل اسید- باز و عملکرد شیردهی بعدی انجام گرفت. فاکتور اول، اختلاف کاتیون- آنیون پیش از زایش بود که گاوها دو جیره 100+ و 100- میلی‌اکی‌والان ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

امین خضری؛ کامران رضا یزدی؛ محسن دانش مسگران؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدرضا محمد آبادی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص ...  بیشتر

بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد،کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار

علی نوبخت؛ یوسف مهمان¬نواز

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن Thymyus valgaris، نعناع Lamiaceae menthapiperita و پونه Oreganum valgare بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار شامل تیمار 1) که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار 2) حاوی 2 درصد گیاه دارویی ...  بیشتر

اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

حامد زرگران اصفهانی؛ سید داود شریفی؛ عباس برین؛ احمد افضل زاده

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  تأثیر نانو ذرات نقره به عنوان یک افزودنی در تغذیه جوجه‏های گوشتی با استفاده از 312 قطعه جوجه نر یک روزه از سویه تجاری آربوراکرز پلاس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت سویا و با توجه به احتیاجات توصیه شده NRC (1994) برای سه دوره آغازین، رشد و پایانی تنظیم شدند. از محلول ppm 2000 نانو ...  بیشتر

مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی

سمیه شهسواری؛ محمد سالارمعینی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی طراحی گردید. ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME) و تصحیح شده بر اساس ابقای صفر نیتروژن (AMEn) خرما تعیین شد و سپس با استفاده از 240 قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل 3×2 اثرات سطوح مختلف ...  بیشتر

تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

الهام دارسی آرانی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ نبونید فامیل نمرود

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های مصرف‌کننده جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین و در عین حال تأمین کامل نیاز اسیدهای آمینه ضروری انجام شد. همچنین اثر کاهش سطح پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت‌های موجود در پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل و به صورت ...  بیشتر

مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی 1. شناسائی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده

محمود وطن¬خواه؛ محمد علی طالبی؛ محسن باقری

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 5 گله با 720 رأس بز بومی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم‌های عشایری، روستائی و مزرعه‌ای جهت شناسائی عملکرد صفات، تحلیل هزینه – فایده و تعیین اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار گرفت. میانگین کل تعداد بزغاله قابل فروش به ازای هر رأس بز مولد در سیستم‌های ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران

محمد صاحب هنر؛ محمد مرادی شهربابک؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ محمدباقر صیادنژاد

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  در این مطالعه، روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از داده‌های مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور مربوط به گاوهای زایش اول بین سال‌های 1370 الی 1385 برآورد شد. جهت بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات روند ژنتیکی از داده‌های 18 واحد گاوداری دارای رکوردهای مورد نظر استفاده شد. اجزاء ماتریس (کو)واریانس و پارامترهای ...  بیشتر

برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

عباس پاکدل؛ مرضیه حیدری تبار؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی قابلیت مدل‌های غیرخطی مختلط برای توصیف منحنی امتیاز سلول‌های بدنی موجود در شیر گاوهای هلشتاین ایران در دوره‌های مختلف شیردهی و مقایسه برازش 4 مدل غیرخطی و دو مدل خطی برای این داده‌ها می‌باشد. بدین منظور از 445077 رکورد امتیاز سلول‌های بدنی روزانه حاصل از 69124 راس گاو هلشتیان در دوره‌های اول تا چهارم شیردهی ...  بیشتر