مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی 1. شناسائی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 5 گله با 720 رأس بز بومی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم‌های عشایری، روستائی و مزرعه‌ای جهت شناسائی عملکرد صفات، تحلیل هزینه – فایده و تعیین اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار گرفت. میانگین کل تعداد بزغاله قابل فروش به ازای هر رأس بز مولد در سیستم‌های عشایری، روستایی و مزرعه‌ای به ترتیب 35/0، 52/0 و 20/1 رأس بود. میانگین وزن بزغاله‌ها در حین فروش به ترتیب 50/22، 50/28 و 86/31 کیلوگرم و میانگین شیر قابل فروش در هر رأس نیز معادل 50/14، 50/50 و 00/60 کیلوگرم برآورد شد. صفات اقتصادی ظاهر شده در معادله سود شامل میزان زنده‌مانی بز، میزان آبستنی، فراوانی بزغاله‌زائی در سال، دوقلوزائی، زنده‌مانی بزغاله‌ها تا شیرگیری، زنده‌مانی بزغاله‌ها تا یک سالگی، وزن بزغاله‌ها در حین فروش، وزن بدن بز و شیر تولیدی بودند (اهداف اصلاحی). متوسط سود به ازای هر رأس بز در هر سال، معادل 55427، 103162 733654 ریال به ترتیب برای سیستم عشایری، روستایی و مزرعه‌ای بدست آمد. بازدهی اقتصادی نیز برابر با 10/1، 09/1 و 57/1 برآود شد. بالاترین سود در سیستم مزرعه‌ای و پایین ترین آن در سیستم عشایری بدست آمد، در حالی که بازدهی اقتصادی در سیستم روستایی کمتر از سیستم عشایری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Breeding Objective of Native Black Goat in Different Rearing Systems 1. The Performance of Traits and Cost-Profit Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahmoud VatanKhah
  • Mohamad Ali Talebi
  • Mohsen Bagheri
چکیده [English]

Production, reproduction, management and economic parameters resulted from recordings of 5 flocks comprised of 720 heads of native goats during annual cycle of reproduction in transhumance, village and farming systems were employed to determine the performance of traits, cost-profit analysis as well as breeding objective. The overall mean for number of salable kid per goat in transhumance, village and farming systems were 0.35, 0.52 and 1.20, respectively. The mean kid body weights in sale time were 22.50, 28.50 and 31.86 kg, respectively. The mean milk salable shares per goat were 14.50, 50.50 and 60.00 kg, respectively. The traits appeared in profit equation were survival rate in goat, conception rate, kidding frequency, kidding rate, kid survival rate to weaning, kid survival rate to yearling, kid live weight at sale, body weight of goat and milk yield (breeding objective). The average profit per goat per year were, estimated as 55427, 103162 and 733654 Rials for transhumance, village and farming systems. The economic efficiencies were calculated as 1.10, 1.09 and 1.57, respectively. The highest and lowest profit occurred in farming and transhumance systems, respectively. The economic efficiency in village system was lower than in the transhumance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Breeding objective
  • Cost-profit analysis
  • Native black goat