نویسندگان

چکیده

تأثیر نانو ذرات نقره به عنوان یک افزودنی در تغذیه جوجه‏های گوشتی با استفاده از 312 قطعه جوجه نر یک روزه از سویه تجاری آربوراکرز پلاس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت سویا و با توجه به احتیاجات توصیه شده NRC (1994) برای سه دوره آغازین، رشد و پایانی تنظیم شدند. از محلول ppm 2000 نانو ذرات نقره به ترتیب به مقدار 400 و 800 میلی‏لیتر در هر تن جیره و یا هر مترمکعب آب آشامیدنی استفاده شد. دو تیمار (بدون افزودنی، حاوی فلاوومایسین (500گرم در تن) نیز به عنوان تیمارهای شاهد در نظر گرفته شدند. خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌ها به طور هفتگی اندازه‏گیری شد. وزن لاشه، چربی محوطه بطنی و اندام‌های گوارشی (کل دستگاه گوارش، کبد و روده‏های کور) در پایان دوره آزمایشی، بعد از کشتار دو قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی اندازه‏گیری شد. سطوح مختلف نانو ذرات نقره در جیره و آب آشامیدنی در کل دوره پرورش، تاثیر معنی‏داری بر عملکرد جوجه‏ها نداشت ولی جوجه‏هائی که در جیره خود آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن بهتری را نشان دادند (05/0P<). استفاده از 800 میلی‏لیتر نانو ذرات نقره در جیره و آب آشامیدنی، وزن نسبی کل دستگاه گوارش و کبد را افزایش و چربی احشایی را به طور معنی‏داری کاهش داد (05/0P<). استفاده از آنتی بیوتیک در جیره موجب کاهش وزن نسبی کل دستگاه گوارش و افزایش درصد لاشه شد (05/0P<). بقایای نانو ذرات نقره در بافت کبد و گوشت سینه جوجه‏های گوشتی که سطوح مختلف نانو ذرات نقره را در جیره و یا آب آشامیدنی دریافت کرده بودند، مشاهده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از نانوذرات نقره به عنوان افزودنی در تغذیه طیور مناسب نیست. انجام آزمایشات بیشتر در این زمینه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of Silver Nanoparticles on Performance and Carcass Properties of Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • Hamed Zargaran Esfahani
  • Seyed Davoud Sharifi
  • Abbas Barin
  • Ahmad Afzal Zadeh

چکیده [English]

The effect of silver nanoparticles as additive on broiler performance was investigated through employed of 312 day-old broiler chiks (Arbor-Acre Plus) in a completely randomized design with 6 treatment diets each in 4 replicates. Corn- soy based diets were formulated for starter, grower and finisher according to NRC (1994) recommendations. The silver nanoparticle solutions (2000 ppm) were added to either diets or drinking water at concentrations of 400 and 800 ml per ton or cubic meter, respectively, to prepare the treatments. Two treatments either with or without antibiotic (flavomycin 500g/t) were considered as control groups. Feed intake and weight gain were weekly recorded. At the end of the experimental period, two birds from each replicate were randomly selected, slaughtered and the weight of carcass, abdominal fat and total digestive organs (total gut tract, caeca and liver) determined. The results showed that different levels of silver nanoparticles in diet and water had not significant effect on broilers performance, but birds fed antibiotic supplemented diet had the highest feed intake and weight gain at the overall rearing period (P<0.05). The level of 800 cc silver nanoparticles in either diet or drinking water significantly increased the relative weight of gastrointestinal tract and liver but decreased the abdominal fat of the broiler chicks (P<0.05). Supplementing diets with antibiotic significantly decreased relative weight of gastrointestinal tract and increased carcass yield. Supplementation of nanosilver particles in diet or drinking water resulted in the retention of these particles in the liver and meat of broiler chicks. The results indicate that silver nanoparticles are not suitable for use as feed additives in poultry nutrition, further studies being needed for more accuarate related information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Carcass
  • nanoparticles
  • performance
  • silver