نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های مصرف‌کننده جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین و در عین حال تأمین کامل نیاز اسیدهای آمینه ضروری انجام شد. همچنین اثر کاهش سطح پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت‌های موجود در پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی و با استفاده از 144 قطعه جوجه خروس سویه راس 308 انجام شد. در این آزمایش سه سطح پروتئین خام (21، 5/19 و 18 درصد) و دو سطح ال- کارنیتین (0 و 50 میلی‌گرم در کیلو گرم جیره) در دوره رشد (10 تا 28 روزگی) استفاده شد. صفات وزن نهایی بدن، ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک در دو دوره 19-10 روزگی و 28-10 روزگی و خصوصیات لاشه در این آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین غلظت الکترولیت‌های موجود در پلاسما شامل سدیم، پتاسیم و کلر مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در این آزمایش، کاهش سطح پروتئین خام جیره تا سطح 18 درصد با توجه به تأمین کامل نیاز اسیدهای آمینه ضروری تأثیری بر عملکرد پرنده نداشت اما میزان چربی لاشه و چربی محوطه شکمی به شکل معنی‌داری با کاهش سطح پروتئین جیره افزایش یافت (05/0>p). استفاده از مکمل ال- کارنیتین در جیره‌ها تأثیری بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت اما چربی موجود در ماهیچه ران، لاشه کامل پرنده و چربی محوطه شکمی را به شکل معنی‌داری کاهش داد (05/0>p). همچنین کاهش سطح پروتئین جیره با توجه به تأمین نیاز اسیدهای آمینه ضروری، غلظت الکترولیت‌های موجود در پلاسما را به شکل معنی‌داری افزایش داد (05/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of L-Carnitine on Growth Performance andCarcass Composition of Broiler Chicks Fed Low Crude Protein Diet

نویسندگان [English]

  • Elham Darsi Arani
  • Mahmoud Shivazad
  • Mojtaba Zaghari
  • Nbounid Famil Namroiud

چکیده [English]

The effects of L-carnitine on growth performance and carcass composition in male broiler chicks, fed diet in which CP was reduced in a stepwise manner from 21 to 18% were investigated. Ileal digestible quantities of all EAA were almost equal in the diets, with quantities NRC 1994 recommendations. One hundred forty four male commercial broilers were allotted to six groups, each with four replicates (6 birds per replicate). The experimental design was a 2×3 factorial arrangement in a completely randomized design with 21, 19.5, 18% crude protein levels and 0, 50 mg/kg of L-carnitine. Performance of birds fed the low protein diets was not significantly affected by the CP levels. Fat content in whole-body and Abdominal Fat Deposition (AFD) increased linearly as CP decreased in the diets. The feeding trial showed that L-carnitine had no significant effect on either daily gain or feed conversion. Supplementation of L-carnitine in the diet decreased abdominal fat deposition and crude fat content of the leg muscles as well as the whole body (P<0.05). Reducing dietary CP increased plasma Na, K and Cl. The results of this study indicate that dietary crude protein can be reduced up to some point and L-carnitine could reduce the deposit of fat in the birds fed low protein diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Aminoacids
  • broiler
  • crude protein
  • L-carnitine dietary electrolyte balance