دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 421789، اسفند 1389، صفحه 299-403 (مجله علوم دامی ایران) 
اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین

صفحه 299-307

محسن بیات؛ حسن علی¬عربی؛ محمدمهدی طباطبایی؛ علی اصغر ساکی؛ داریوش علیپور؛ پویا زمانی؛ احمد احمدی؛ زهرا زمانی؛ امیر حسین دزفولیان


تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

صفحه 323-329

محمد نبی حسنی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمدآبادی


برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل

صفحه 343-349

سعید حسنی؛ امید امام وردی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ همایون فرهنگ فر


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم دامی ایران
اسفند 1389، صفحه 299-403
مجله علوم دامی ایران
آذر 1389، صفحه 193-297
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1389، صفحه 99-192
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1389، صفحه 1-97