اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش بر اساس سیستم‌های رایج خوراکدهی نشخوارکنندگان، به بررسی تأثیر تانن‌های متراکم بر قابلیت دسترسی پروتئین خام علوفه اسپرس پرداخته است. فرآوری‌های مورد استفاده شامل پلی‌اتیلن گلیکول (وزن مولکولی 6000)، سدیم هیدروکسید، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات، خاکستر چوب، آب و اوره بود. توزیع پروتئین خام علوفه با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی، سیستم پروتئین قابل متابولیسم و سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل (CNCPS) تعیین شد. کل ترکیبات فنولیک، کل تانن و تانن‌های متراکم علوفه شاهد به ترتیب 4/39، 5/38 و 3/21 گرم در کیلوگرم ماده‌خشک بود. در بین فرآوری‌های مختلف پلی اتیلن گلیکول و آب بیشترین تأثیر را در کاهش آنها داشتند. میزان تجزیه‌پذیری، تجزیه‌پذیری مؤثر و پروتئین قابل متابولیسم به‌صورت معنی‌داری (05/0P<) در اثر فرآوری افزایش یافت. کاهش تانن‌های متراکم در اثر فرآوری سبب کاهش پروتئین غیرقابل دسترس در سیستم CNCPS شده و قابلیت استفاده از پروتئین خام را افزایش داد. کاهش میزان تانن‌های متراکم در این آزمایش قادر به افزایش قابلیت استفاده از پروتئین علوفه بود. فرآوری با پلی اتیلن گلیکول، آب و خاکستر چوب بیشترین تأثیر را بر افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن داشت. بین این روش‌ها، فرآوری با آب می‌تواند به‌دلیل عدم مصرف مواد شیمیایی، توجیه اقتصادی و سهولت استفاده، در دامداری‌های کشور دارای کابرد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Phenolic Compounds Deactivation Through Different Treatments on Sainfoin Hay Chemical Composition, and A Determination of Its Crude Protein Fractioning in AFRC in CNCPS Systems

نویسندگان [English]

  • Hamed Khalilvand Behroozyar 1
  • Mahdi Dehghan Banadaki 2
  • Kamran RezaYazdi 3
1
2
3
چکیده [English]

Effects of Condensed Tannins (CT) on crude protein availability in sainfoin hay was investigated according to most popular ruminant feeding systems. Different treatments including Polyethylene Glycol (6000 MW), sodium hydroxide, sodium bicarbonate, potassium permanganate, wood ash, water and urea, were applied for deactivation of CT Crude protein fractioning was determined using nylon bag technique, AFRC and CNCPS systems. Total phenolic compounds, total tannin and condensed tannin content of control hay were 39.4, 38.5 and 21.3 g/kg DM, respectively. PEG and water treatments resulted in higher CT deactivation values as compared with other treatments. Ruminal crude protein degradability, effective degradability and metabolizable protein content, in sainfoin hay, significantly increased with tannin deactivation. Condensed tannin deactivation, caused the reduction of C fraction in CNCPS while increasing crude protein availability. It can be concluded that deactivation of condensed tannins could lead to an increase in crude protein availability in sainfoin hay. Nonetheless PEG, water and wood ash are the most effective in increasing nitrogen availability. No chemicals are employed in water treatment, it benefits from economic justification and ease of use, and is finally concluded as a low cost practical procedure for the processing of sainfoin on the farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • CNCPS
  • Condensed tannin
  • Metabolisable protein
  • Tannin deactivation