تأثیر برازش مدل‌های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر، اثر عوامل مادری مؤثر بر وزن یک‌روزگی جوجه‌های دو خط پدری و مادری یک لاین تجاری گوشتی آرین و مرغان بومی مازندران، به همراه تأثیر برازش اثر متقابل پدر- نسل بر برآورد پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل‌های با آثار مادری، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل‎های حیوان مختلف با استفاده از نرم‌افزارASREML تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه ده مدل حیوانی مختلف برازش و معنی‎داری آثار مدل‌ها با آزمون نسبت درستنمایی بررسی شد. کلیه مدل‌ها شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم بودند و تفاوت آنها با یکدیگر در برازش آثار ژنتیکی افزایشی مادری، محیطی مادری، کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری، اثر متقابل پدر- نسل و ترکیب‌های مختلف این آثار بود. علی‌رغم تفاوت در برآورد پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل‌های مختلف، الگوی تغییرات در همه سویه‌ها مشابه بود. در این سویه‌ها، برازش اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم بدون منظور کردن سایر آثار تصادفی موجب شد وراثت‎پذیری مستقیم بیش از حد برآورد شود (دامنه‎ای از 442/0 تا 754/0). کاهش در این برآوردها در نتیجه برازش آثار مادری به خصوص اثر ژنتیکی افزایشی مادری، با و بدون منظور کردن اثر متقابل پدر- نسل، نشان داد که بخش قابل ملاحظه ای از واریانس فنوتیپی مشاهده شده بر وزن جوجه یک روزه ناشی از اثر ژنتیکی افزایشی مادری (دامنه‌ای از 9/15 درصد تا 7/62 درصد) است. همچنین افزایش همبستگی اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری (100/0- به 120/0 در خط پدری، 130/0- به 060/0- در خط مادری و 210/0- به 160/0- در مرغان بومی) با برازش اثر متقابل پدر- نسل نشان داد که برآورد منفی این همبستگی می‎تواند احتمالاً ناشی از نقص برازش عوامل در مدل تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Fitting Different Animal Models on Genetic Parameters of Day-old Chick Weight

نویسندگان [English]

  • abaolghasem Seraj 1
  • Rasoul Vaez Torshizii 2
  • Abbas Pakdel 3
1
2
3
چکیده [English]

Influence of maternal and sire-generation interaction effects on day-old chick' weight was investigated in two commercial broiler sire and dam lines, and in Mazandaran native fowls. The data were analysed through Restricted Maximum Likelihood (REML) procedures, using ASREML software. Ten different animal models were implemented and compared with likelihood ratio test. All models consisted of direct additive genetic effect but differed in combinations of maternal additive genetic, maternal environmental, sire-generation interaction and covariance between direct and maternal additive genetic effects. In spite of differences in the estimated genetic parameters from different models, the pattern of variations among the three strains was similar. In all strains, fitting direct additive genetic effects without considering other random effects resulted in overestimation of direct heritability (ranging from 0.422 to 0.754). The reduction in these estimates was substantially due to maternal effects, especially direct maternal additive genetic, which accounted for from 15.9% to 62.7% of phenotypic variations, either with or without inclusion of sire-generation interaction. Also, improvement in correlation between direct and maternal additive genetic effects (from -0.100 to 0.12, -0.13 to -0.06, and -0.21 to -0.16, for sire line, dam line and native fowls, respectively), due to the fitting of sire-generation interaction, indicated that its negative estimate is due to the implementation of an inappropriate statistical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Animal model
  • Commercial broiler line
  • Mazandaran native fowl