تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی شامل وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی با استفاده از 11923 رکورد وزن بدن در سنین ذکر شده مربوط به 4117 حیوان انجام شد. این حیوانات فرزندان 206 پدر و 1402 مادر بودند. رکوردهای مورد استفاده از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رائینی واقع در شهرستان بافت از استان کرمان و طی 15 سال از 1370 تا 1385 جمع‌آوری گردیدند. در این تحقیق اهمیت اثرات تصادفی اضافی شامل اثرات ژنتیکی مادری، کوواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی و اثرات ژنتیکی مادری و اثرات محیط دائمی مادری مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس اضافه کردن اثرات ژنتیکی مادری در مدل تجزیه ژنتیکی وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی و نه ماهگی مهم تشخیص داده شد. وراثت‎پذیری مادری این صفات به ترتیب 17/0، 08/0، 09/0 و 09/0 تخمین زده شد. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‎دهد برای وزن یکسالگی فقط اثرات محیط دائمی مادری به عنوان یک اثر تصادفی اضافی مهم می‎باشد. این نتایج با استفاده از مدل حیوانی یک متغیره بدست آمد. مؤلفه‎های (کو)واریانس برای کلیه سنین مورد بررسی با استفاده از یک مدل حیوانی چند متغیره برآورد گردیدند. بر این اساس وراثت‎پذیری مستقیم صفات رشد از تولد تا نه ماهگی (وزن یک سالگی به علت محدودیت کم بودن تعداد رکورد و ساختار نامناسب آنها از مدل چند متغیره حذف گردید) به ترتیب 05/0±26/0، 04/0±30/0، 05/0±33/0 و 05/0±30/0 برآورد گردید. بنابراین با انجام انتخاب می‌توان این صفات را از نظر ژنتیکی بهبود بخشید. همبستگی ژنتیکی بین وزن‌های مختلف مثبت و زیاد برآورد گردید (66/0 تا 96/0). بنابراین انتخاب برای هرکدام از این سنین موجب افزایش وزن در سایر سنین نیز می‎گردد. مقدار همبستگی ژنتیکی بین وزن سه ماهگی و وزن بدن در سنین بعدی 92/0 تا 95/0 برآورد گردید. بنابراین وزن سه ماهگی (از شیرگیری) می‌تواند به عنوان یک ملاک انتخاب مناسب به منظور بهبود ژنتیکی وزن بدن در بز کرکی رائینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Genetic Analysis of Growth Traits in Raieni Cashmere Goat Using Multivariate Animal Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Hasani 1
  • Masoud Asadi fozi 2
  • Ali Esmaeilizadeh 2
  • Mohammad Reza MohammadAbadi 2
1
2
چکیده [English]

Genetic analysis of growth traits including body weight recorded at birth (bwt), 3 (3bwt), 6 (6bwt), 9 (9bwt) and 12 (12bwt) months of age was carried out using 4107 records on Raieni Cashmere goats born from 206 sires and 1402 dams, during years 1992 to 2006. The records were collected from a resource flock in Baft Research Station, situated in Kerman Province, Iran. The importance of additional random effects including maternal genetic effects, maternal permanent environmental effects as well as direct-maternal genetic covariance on genetic analyses of the growth traits were studied using univariate animal models. Significant maternal genetic effects were found for bwt, 3bwt, 6bwt and 9bwt. Estimates of heritability were upwardly biased when maternal effects ignored. The maternal heritability estimates for bwt, 3bwt, 6bwt and 9bwt were 0.17, 0.09, 0.08 and 0.08, respectively. The maternal permanent environmental effects were pronounced only for 12bwt. The (co)variance components were estimated using a multivariate animal model. Yearling weight was excluded from the model because of its limited number of records. Accordingly direct heritability of bwt, 3bwt, 6bwt and 9bwt were estimated to be 0.26±0.05, 0.30±0.04, 0.33±0.05 and 0.30±0.05, respectively. The genetic correlations among the body weights were high and positive (0.66 to 0.96), which is promising. The respective genetic correlation between 3bwt and the later ages were 0.95 and 0.92. Accordingly, the body weight observed at at weaning age could be employed as a selection criterion for BW genetic improvement in Raieni Cashmere Goat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Genetic analyses
  • growth traits
  • Raieni Cashmere goats