برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد، میانگین ارزش فنوتیپی بر سال تولد و تفاوت حاصل از روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برآورد شد. پیش‎بینی ارزش اصلاحی بر اساس مدل دام تک صفتی و با روش معادلات مختلط انجام گرفت. روند ژنتیکی برای وزن‎های تولد، 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست به ترتیب 001/0±013/0، 004/0±034/0، 010/0±119/0، 013/0±087/0، 018/0±127/0 و 019/0±119/0 کیلوگرم در سال و 019/0±257/0 امتیاز در سال به دست آمد. همچنین برای صفات فوق روند فنوتیپی به ترتیب 005/0±151/0-، 023/0±116/0-، 035/0±268/0، 052/0±185/0، 065/0±443/0 و 078/0±559/0 کیلوگرم در سال و 048/0±235/0- امتیاز در سال و روند محیطی به ترتیب 004/0±164/0-، 019/0±151/0-، 025/0±149/0، 039/0±098/0، 047/0±316/0 و 059/0±440/0کیلوگرم در سال و 029/0±492/0- امتیاز در سال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of the Genetic, Phenotypic and Environmental Trends for as Related to Growth Traits, and Pelt Score in Karakul Sheep

نویسندگان [English]

  • Saeed Hasani 1
  • Omid Emam Verdi 2
  • Saeed Zerehdaran 1
  • Mojtaba Ahani Azari 1
  • Homayoun Farhangfar 3
1
2
3
چکیده [English]

Thriteen thousand, seven hundred and fifty two (13752) records on growth tarits (birth weight, 1, 3, 6, 9 and 12 month weights) as well as pelt scores, collected during 1996-2002 as Karakul Sheep Breeding Station, Sarakhs, Iran were employed in this study. Best Liner Unbiased Prediction (BLUP) of breeding values, genetic and phenotypic trends of the traits were estimated as the regression of average predicted breeding values and phenotypic values over birth year, respectively. Environmental trends were assessed as the difference between phenotypic and genetic trends. Estimates of genetic trends were found as: 0.013±0.001, 0.034±0.004, 0.119±0.010, 0.087±0.013, 0.127±0.018, 0.119±0.019 kg/year and 0.257±0.019 score/year, respectively. Phenotypic trend for the above traits were -0.151±0.005, -0.116±0.023, 0.268±0.035, 0.185±0.052, 0.443±0.065, 0.559±0.078 kg/year and -0.235±0.048 score/year, respectively. Environmental trend for the same traits were respectively estimated as -0.164±0.004, -0.151±0.019, 0.149±0.025, 0.098±0.039, 0.316±0.047, 0.440±0.059 kg/year, and -0.492±0.029 score/year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Economic traits
  • Genetic change
  • selection
  • sheep