دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 251048، بهار 1389، صفحه 1-97 (مجله علوم دامی ایران) 
2. اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ ساره بوربور؛ منصور رضائی؛ اسدالله تیموری یانسری؛ محمد ریاحی


4. اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله‎های نر هلشتاین

هادی فگاری نوبیجاری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ سید حسین حسینی سابقی؛ خسرو قزوینیان


5. اثرات آنزیم فیتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه (بایوساف) بر عملکرد، کلسیم و فسفر خون جوجه‎های گوشتی

محمود حقیقیان رودسری؛ محمد روستایی علیمهر؛ سید مقداد طاهری تاری؛ سید عبدالحسین ابولقاسمی؛ سید علی اصغر سفیدگر


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم دامی ایران
زمستان 1389، صفحه 299-403
مجله علوم دامی ایران
پاییز 1389، صفحه 193-297
مجله علوم دامی ایران
تابستان 1389، صفحه 99-192
مجله علوم دامی ایران
بهار 1389، صفحه 1-97