دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1389، صفحه 299-403
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1389، صفحه 193-297
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1389، صفحه 99-192
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1389، صفحه 1-97
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و ارزیابی ژنتیکی این پارامترها و در نهایت تعیین رابطه ژنتیکی و فنوتیپی آن‌ها با صفات پستانی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. دو سری داده شامل 117583 رکورد، برای ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی و7351 رکورد (به علت کم بودن رکوردهای صفات پستان برای تعیین رابطه ژنتیکی ...  بیشتر

اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ ساره بوربور؛ منصور رضائی؛ اسدالله تیموری یانسری؛ محمد ریاحی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر محاسبه مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز در تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و تاثیر آن بر عملکرد و هزینه تولید بود. در این آزمایش تعداد 640 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، تا سن 49 روزگی بر روی بستر پرورش یافتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (2×4) با چهار نوع جیره و دو جنس در چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار ...  بیشتر

تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخش‌های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ مجتبی آهنی آذری

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این آزمایش به‌منظور تعیین اثرات فرآوری شیمیایی بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخشهای کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) دو رقم جو معمولی و بدون‌پوشینه انجام شد. برای عمل‌آوری دانه جو از سود، فرمالدئید و اوره، به‌ترتیب به‌‌مقدار 35، 4 و 35 گرم در کیلوگرم ماده‌خشک استفاده شد. سه راس قوچ بالغ نژاد زل مجهز ...  بیشتر

اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله‎های نر هلشتاین

هادی فگاری نوبیجاری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ سید حسین حسینی سابقی؛ خسرو قزوینیان

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  در این پژوهش 318 رأس گوساله‎های نر نژاد هلشتاین با میانگین وزن 5/17±375 کیلوگرم در یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، متشکل از 1: جیره پایه، 2: جیره پایه + مس (30 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 3: جیره پایه+روی (150 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 4: جیره پایه + کلرتتراسایکلین (200 میلی‎گرم در روز به ازای هر رأس گوساله)، 5: جیره پایه ...  بیشتر

اثرات آنزیم فیتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه (بایوساف) بر عملکرد، کلسیم و فسفر خون جوجه‎های گوشتی

محمود حقیقیان رودسری؛ محمد روستایی علیمهر؛ سید مقداد طاهری تاری؛ سید عبدالحسین ابولقاسمی؛ سید علی اصغر سفیدگر

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  به منظور بررسی امکان استفاده از آنزیم فیتاز و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در جیره غذایی بر پایه ذرت-کنجاله سویا با فسفر قابل دسترس متفاوت در جوجه‎های گوشتی آربور ایکرز، آزمایشی با 264 قطعه جوجه یک روزه با میانگین وزن 6/44 گرم و با استفاده از یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار و در هر تکرار 11 قطعه جوجه یک روزه برای دوره‌های آغازین، رشد ...  بیشتر

بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی با و بدون مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ بر پایه ذرت-کنجاله سویا‌ بر عملکرد جوجه‌‌های‌ گوشتی

علیرضا صفامهر؛ محمدبهاءالدین شمس برهان؛ محمدحسین شهیر

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات افزودن مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تغذیه شده بر پایه ذرت‌ـ‌ سویا با سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی (0، 2، 4، 6 و 8 درصد) و در دو سطح مولتی آنزیم (0، 40 گرم در صد کیلوگرم جیره) به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار برای هر تیمار (480 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر ...  بیشتر

تأثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی

عیسی دیرنده؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  چرخه فحلی 10 راس گاو شیری با دو تزریق PGF2?به فاصله 11 روز همزمان‌ شد سپس گاوها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد (بدون تزریق GnRH)، گروه GnRH (تزریق GnRHدر روز 6 چرخه فحلی) و در گروه گاوهای با کیست‌های تخمدانی، اولتراسونوگرافی روزانه برای حداقل 10 روز وجود کیست را در دام‌های کیستی اثبات کرد سپس به این دام‌ها GnRH تزریق شد. فعالیت تخمدان‌ها ...  بیشتر

مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش‎های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره‌های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانه

آزاده بوستان؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  دراین مطالعه‏‌، رکوردهای تولید شیر روزانه سال‎های 1385-1383 یک گاوداری در استان تهران مربوط به 142 گاو در دوره شیردهی اول و140 گاو در دوره شیردهی دوم، مورد استفاده قرار گرفت. در این گاوداری تولید واقعی هر گاو در هر روز و متعاقبا تولید واقعی هر دام در هر بخش دوره شیردهی موجود بود و مقایسه توابع با معیاری جدید (مربعات خطای برآورد سطح زیر منحنی) ...  بیشتر

تحلیل زمینه‌های به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری غرب استان تهران

زهرا قارون؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی - پیمایشی، تحلیل زمینه‌های به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل 284 واحد گاوداری صنعتی شیری در غرب استان تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 82 واحد گاوداری به‌عنوان نمونه تعیین گردیدند که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 103 واحد افزایش ...  بیشتر

تعادل اسید- باز درمرغ‎های تخم‎گذار و رابطه آن با الکترولیت‌های جیره غذایی درشرایط تنش گرمایی دوره‌ای

لطف¬اله برنایی؛ عبدالحسین سمیع؛ حمیدرضا رحمانی؛ جواد پوررضا

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور مشخص کردن اثرات سطوح مختلف آنیون-کاتیون (367،317،267،217،167،117،67 و 417 میلی‎اکی‎والان در کیلوگرم آب و غذا) بر کیفیت پوسته و عملکرد در مرغ‎های تخم‎گذار در شرایط تنش گرمایی دوره‎ای (دمای 19 تا 36 درجه سانتی‎گراد) انجام شد. 160 قطعه مرغ لگهورن سفید (سویه‎های لاین 36-w) در سن 63 هفتگی به مدت 2 ماه در معرض 8 جیره (که تنها از لحاظ سطوح ...  بیشتر