برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و ارزیابی ژنتیکی این پارامترها و در نهایت تعیین رابطه ژنتیکی و فنوتیپی آن‌ها با صفات پستانی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. دو سری داده شامل 117583 رکورد، برای ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی و7351 رکورد (به علت کم بودن رکوردهای صفات پستان برای تعیین رابطه ژنتیکی بین پارامترهای منحنی شیردهی و صفات پستانی) مربوط به زایش اول گاوها و توزیع شده در19303 و 1148 گله- سال- فصل زایش استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از نرم‏افزار ASREML محاسبه گردید. وراثت‎پذیری برای پارامترهای منحنی شیردهی در محدوده 02/0 (میزان تولید اولیه و شیب افزایشی منحنی شیردهی) تا 22/0 (اوج تولید) و برای صفات پستانی تیپ از 11/0 (اتصال جلویی پستان) تا 21/0 (استقرار کارتیه‌های عقب) متغیر بود. همبستگی ژنتیکی بین پارامترهای منحنی شیردهی در محدوده 99/0 (بین تداوم شیردهی و زمان تا رسیدن به اوج) تا 64/0- (بین میزان تولید اولیه و شیب افزایشی منحی شیردهی) و برای صفات پستانی تیپ در محدوده 54/0 (بین استقرار کارتیه‌های عقب و میزان تولید اولیه، عرض پستان و اوج تولید) تا 54/0- (بین استقرار کارتیه‌های عقب و شیب افزایشی منحی شیردهی) برآورد شد. با توجه به روابط ژنتیکی بدست آمده بین پارامترهای منحنی شیردهی و صفات پستانی تیپ، صفت عرض پستان می‎تواند درانتخاب غیرمستقیم برای پارامترهای منحنی شیردهی استفاده شود. با توجه به همبستگی‌های ژنتیکی بدست آمده بین این صفت و صفات پستانی تیپ، هر چه گاوها دارای پستان‌های عریض‌تری باشند کل تولید 305 روز و اوج تولید گاوها بیشتر شده و گاوها دارای تداوم تولید بیشتری خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of the Lactation Curve Parameters through Incomplete Gamma Function and a Determination of the Genetic Relationship between these Parameters and udder Traits, in Holstein Population of Iran

نویسندگان [English]

  • MohammadReza BakhtiariZadeh
  • Mohamad Moradi ShahrBabak
چکیده [English]

The objective of the present study was to estimate the lactation curve parameters through incomplete gamma function and to genetically evaluate the relationship of these parameters and udder traits in Holstein population of Iran. Two data sets' including 117583 [(for lactation curve parameters) and 7351 (for determining genetic and phenotypic relationship between lactation curve parameters and udder type traits)], first lactation records on cows from 19303 and 1148 herd-year-season groups were respectively employed. Heritability estimates varied from 0.02 (a and b) to 0.22 (peak) and for udder type traits ranged from 0.11 (FU) to 0.21 (RTP).The genetic correlations among lactation curve parameters ranged from 0.99 (TTP and PERS) to -0.64 (a and b) and among udder type traits and lactation curve parameters ranged from 0.54 (RTP and a, RUW and PEAK) to -0.54 (RTP and b). Results suggested that the application of RUW for indirect selection of lactation curve parameters could be useful for genetic improvement of persistency in milk yield. With regard to the present study, cows with more udder width had a more M305, PEAK as well as PERS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Genetic relationship
  • Incomplete gamma function
  • Lactation curve parameters
  • Typical udder traits