اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله‎های نر هلشتاین

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش 318 رأس گوساله‎های نر نژاد هلشتاین با میانگین وزن 5/17±375 کیلوگرم در یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، متشکل از 1: جیره پایه، 2: جیره پایه + مس (30 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 3: جیره پایه+روی (150 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 4: جیره پایه + کلرتتراسایکلین (200 میلی‎گرم در روز به ازای هر رأس گوساله)، 5: جیره پایه + مس + کلرتتراسایکلین و 6: جیره پایه + روی + کلرتتراسایکلین در دزهای بیان شده، به مدت 56 روز به کار برده شدند. اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت فراسنجه های خونی، ضخامت چربی زیر پوستی در ناحیه های پشت و سرینی، سطح مقطع ماهیچه راسته و ارتفاع از بال استخوان خاصره بررسی شد. غلظت نیتروژن اوره‌ای (001/0>p) و پروتئین تام پلاسما (001/0>p) بین تیمارها متفاوت بود. افزودن مس به جیره سبب افزایش سطح مقطع ماهیچه راسته شد اما افزودن روی آن را کاهش داد (001/0>p). بنابراین، کنترل سطح مس و روی، به جای بهره بردن از کلرتتراسایکلین، در جیره گوساله‎های نر می‎تواند سبب افزایش سطح مقطع ماهیچه راسته و کاهش ضخامت چربی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zinc, Copper and Chlortetracycline Supplementation on Fat Thickness and Longissimus muscle in Young Holstein Bulls

نویسندگان [English]

  • Hadi Fagari Nobijari
  • Hamid Amanlou
  • Mehdi Dehghan Banadaki
  • Seyed Hosein Hoseini Sabeghi
  • Khosro Ghazvinian
چکیده [English]

Three hundred eighteen young Holstein bulls (initial BW = 375 ± 17.5 kg) were randomly allotted to one of six treatments in a completely randomized design for 56 d the treatments of which consisted of 1) the basal diet (control); 2) basal diet plus 30 mg of Cu/kg of DM as CuSO4; 3) basal diet plus 150 mg of Zn/kg of DM as ZnSO4; 4) basal diet plus chlortetracycline (200 mg/animal/d; CTC); 5) basal diet + Cu + CTC; and 6) basal diet + Zn + CTC within the same dose. Effects of treatments on blood metabolites and Back fat thickness, Rump fat thickness, Longissimus muscle area and Hip height were evaluated. Serum urea nitrogen (P < 0.001) and plasma total protein (P < 0.001) were different among treatments. Copper supplementation improved ultrasound index, however, zinc supplementation negatively affected (P < 0.001). As a result, the control of Cu and Zn levels, as replacers for CTC, in the diet of young bulls can increase Longissimus muscle area and can decrease fat thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Copper
  • Fat thickness
  • Longissimus muscle
  • Young bulls