تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخش‌های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به‌منظور تعیین اثرات فرآوری شیمیایی بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخشهای کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) دو رقم جو معمولی و بدون‌پوشینه انجام شد. برای عمل‌آوری دانه جو از سود، فرمالدئید و اوره، به‌ترتیب به‌‌مقدار 35، 4 و 35 گرم در کیلوگرم ماده‌خشک استفاده شد. سه راس قوچ بالغ نژاد زل مجهز به کانولای شکمبه‌ای که با 2/0±1 کیلوگرم ماده‌خشک در سطح نگهداری با 50% یونجه خشک و 50% جو کامل در دو وعده صبح و عصر تغذیه می‌شدند، برای محاسبه درصد ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک و نشاسته استفاده شد. زمان‌های انکوباسیون شکمبه‌ای کیسه‌های نایلونی به ترتیب صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 48 ساعت بود. برای محاسبه بخش‎های کربوهیدرات CNCPS فراسنجه‌های آن اندازه‌گیری شدند. یافته‌های بخش ناپدیدشدن شکمبه‌ای این پژوهش نشان داد که عمل‌آوری با سود و فرمالدئید، اثر محافظتی مناسب‌تری بر تجزیه شکمبه‌ای ماده‌خشک و نشاسته داشته و درنتیجه اختلاف معنی‌داری نسبت به عمل‌آوری با اوره و بدون عمل‌آوری داشته است (05/0>P). همچنین ناپدیدشدن نشاسته رقم معمولی کمتر از رقم بدون‌پوشینه بود (05/0>P). درصد بخشهای مختلف کربوهیدرات CNCPS جو نیز تحت تأثیر فرآوری شیمیایی قرار گرفت. هر سه عمل‌آوری نسبت به شاهد (بدون عمل‌آوری) در کاهش بخش‌هایی که با سرعت بالایی تجزیه می‌شوند (A و B1) مؤثر بودند (05/0>P). بخش C یا NDF غیرقابل‌دسترس در جو معمولی بدون عمل‌آوری، بیشترین مقدار (00/1 درصد) بود و با جو معمولی با عمل‌آوری فرمالدئید و اوره، تفاوت معنی‌داری داشت (05/0>P). بنابراین نتایج ناپدیدشدن شکمبه‌ای این پژوهش نشان‌دهنده اثرات مناسب‌تر عمل‌آوری با سود و فرمالدئید در انتقال جایگاه هضم نسبت به عمل‌آوری با اوره و بدون عمل‌آوری بودند اما درصد بخش‌های مختلف کربوهیدرات CNCPS، تحت تأثیر فرآوری تفاوت چندانی را نشان نداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of the Effects of Chemical Treatment of Two Barley Cultivars on Ruminal Dry Matter and Starch Disappearance and on CNCPS Carbohydrate Fraction Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mohsen Samiee Zafarghandi
  • Taghi Ghoorchi
  • Mojtaba Ahani Azari
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the effects of hulled and hull-less barley grains’ chemical treatment on disappearance of dry matter (DM), starch and CNCPS carbohydrate fractions. For barley grain treatment, NaOH, formaldehyde and urea were used at 35, 4 and 35 gr/kg DM respectively. Three mature rams (one year old) of Zel breed were rumen cannulated to calculate ruminal disappearance (percent) of DM and starch. Incubation time of nylon bags were 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24 and 48 hours. To evaluate CNCPS carbohydrate fraction characteristics, its parameters were measured. Rumen content disappearance results indicated that NaO¬¬¬¬H and formaldehyde treatment had protective effect on DM and starch from rumen digestion leading to better results rather than urea treatment and control groups. Also, starch disappearance of hulled barley was lower than hull-less barley (P<0.05). Chemical treatment of barley grains significantly affected CNCPS carbohydrate fraction characteristics. Each chemical treatment method (in comparison to control) had significant decreasing effects on high speed degradation of such fractions as A and B1 (P<0.05). C fraction or indigestible fiber in hulled barley (with no treatment) was maximum (1.00%) exhibiting had significant difference with those treated with formaldehyde and urea (P<0.05). Therefore based upon the obtained results, rumen content disappearance showed its most effectiveness of NaOH and formaldehyde groups rather than urea and control, but CNCPS fractions were not significantly affected by different chemical processings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • chemical treatment
  • CNCPS
  • Dry matter & Starch
  • Rumen disappearance