بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی با و بدون مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ بر پایه ذرت-کنجاله سویا‌ بر عملکرد جوجه‌‌های‌ گوشتی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات افزودن مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تغذیه شده بر پایه ذرت‌ـ‌ سویا با سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی (0، 2، 4، 6 و 8 درصد) و در دو سطح مولتی آنزیم (0، 40 گرم در صد کیلوگرم جیره) به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار برای هر تیمار (480 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و صفات لاشه انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در دوره آغازین سرعت رشد در جوجه‌‌های‌ تغذیه شده با سطح 6 درصد تفاله گوجه‌فرنگی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/0P<). در دوره آغازین میزان خوراک مصرفی در سطح 8 درصد و ضریب تبدیل غذایی در سطح 6 درصد تفاله گوجه‌فرنگی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (05/0P<). سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی در دوره رشد بر افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی‌داری نداشت و در کل دوره بر افزایش وزن بدن اثر معنی‌داری نداشت، اما در کل دوره بر خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی‌داری داشت (05/0P<). جیره‌‌های‌ حاوی آنزیم در کل دوره بر افزایش وزن (05/0P<) و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی‌داری داشت (05/0P<). اما بر خوراک مصرفی معنی‌دار نبود. اثر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی بر درصد سینه اثر معنی‌داری نشان داد (05/0P<) و بر درصد لاشه و ران معنی‌دار نبود. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار‌های‌ حاوی آنزیم (0، 2، 4، 6 و 8 درصد تفاله گوجه‌فرنگی) نسبت به تیمار‌های‌ بدون آنزیم باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی می‌شوند و سطح جایگزینی 4 درصد تفاله با آنزیم در جیره‌های جوجه گوشتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Multi Enzyme Supplementation to Tomato Pomace, as Based on Corn-Soybean Meal Diets, on Performance and Carcass Traits in Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • Alireza Safamehr
  • Mohamad Bahaodin Shams Borhan
  • Mohamad Hosein Shahir
چکیده [English]

This experiment was carried out to study effect of supplementary multi enzyme (0, 4 gr per 100 kg of diet) to corn-soybean meal based diets with different levels of Tomato Pomace (TP, 0, 2, 4, 6 and 8 %, respectively) on chick performance and carcass traits. Four hundred and eighty 480 day-old chicks (Ross-308) were employed [four replicates (n=20)] in a completely randomized experimental design of a factorial arrangement of 2×5. The results revealed that in starter stage the addition of 6% TP to diet significantly decreased weight gain in comparison with control. Feed intake and conversion ratio were greater (p<0.05) in broilers fed with 8 and 6% TP in comparison with control. Although feed consumption, weight gain and feed conversion ratio were not different among treatments in grower and weight gain in the total period, but feed intake and conversion ratio were significantly affected by inclusion of TP (p<0.05). The supplementation of enzyme (during the total period) exerted a significant effect on weight gain and feed conversion ratio (p< 0.05), but the cumulative feed consumption was not significantly affected by the enzyme. The different levels of TP significantly affected the breast (p< 0.05), but had no significant effect on carcass and thigh percentages. The results of the study indicated that the addition of multi-enzyme to diets (0, 2, 4, 6 and 8 % of TP) in comparison with no enzyme addition caused the improvement performance of broiler chicks, suggesting the use of 4% TP plus enzyme recommended in broiler diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Carcass traits
  • Multi enzyme
  • performance
  • Tomato pomace