اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر محاسبه مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز در تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و تاثیر آن بر عملکرد و هزینه تولید بود. در این آزمایش تعداد 640 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، تا سن 49 روزگی بر روی بستر پرورش یافتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (2×4) با چهار نوع جیره و دو جنس در چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. جیره‎های آزمایشی بر پایه ذرت و سویا و از نظر میزان انرژی و پروتئین کاملاً یکسان در نظر گرفته شدند. جیره‎های آزمایشی شامل:
1) جیره شاهد فاقد آنزیم؛ 2) جیره شاهد + 500 واحد آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره؛
3) جیره حاوی 500 واحد آنزیم فیتاز که 50 درصد مواد مغذی معادل آنزیم در تنظیم جیره محاسبه شده بود؛ 4) جیره حاوی 500 واحد آنزیم فیتاز که100 درصد مواد مغذی معادل آنزیم در تنظیم جیره محاسبه شده بود. افزایش وزن بدن، میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد (10-29 روزگی)، دوره پایانی (49-29 روزگی) و در کل دوره (10-49 روزگی) به طور جداگانه اندازه‎گیری شد. در پایان آزمایش درصد اجزاء لاشه، درصد خاکستر استخوان انگشت پا، درصد کلسیم و فسفر موجود در خاکستر استخوان و همچنین غلظت فسفر موجود در سرم خون اندازه‎گیری شد. در مقایسه صفات وزن بدن در پایان دوره، ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و پایانی، درصد لاشه و اجزاء آن (درصد سینه، درصد ران و درصد چربی حفره بطنی) و همچنین غلظت فسفر در سرم خون تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0‌(P>، اما در مورد درصد خاکستر و درصد کلسیم و فسفر خاکستر استخوان انگشت پا اختلاف معنی‎داری بین میانگین تیمارهای مختلف مشاهده شد (05/0(P<. میانگین شاخص تولید در تیمارهای مختلف تفاوت معنی‎داری نداشت (05/0(P> و با افزودن آنزیم به جیره هزینه خوراک جهت تولید هر کیلوگرم وزن زنده کاهش یافت، لذا چنین استنتاج می‎شود که افزودن آنزیم فیتاز در جیره موجب بهبود عملکرد و تصحیح مواد مغذی معادل آن در تنظیم جیره نیز موجب عدم تفاوت عملکرد با گروه کنترل و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Using Nutrient Equivalency of Phytase on Broiler Chicks’ Performance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zaghari
  • Sareh Bour Bour
  • Mansour Rezaei
  • Asadolah Teymoori Yansari
  • Mohamad Riahi
چکیده [English]

An experiment was conducted using 640 day-old sexed commercial broiler chicks (Ross 308 strain) from 10 to 49 days of age. The experimental design was a completely randomized factorial one. The experimental units (pens) contained 20 chicks each and were allotted at random to 4 dietary treatments × two sexes with 4 replicates per treatment. Four dietary treatments were formulated based on corn and soybean meal in mash form. All the diets were iso-protein and iso-energetic. The first dietary treatment was formulated without phytase, the second one containing 500 FTU/kg Natuphos phytase, and the third 500 FTU/kg Natuphos phytase (calculated equal to half of the nutrient equivalency values for Natuphos phyatse). The forth dietary treatment contained 500 FTU/kg Natuphos phyatse (calculated as the total nutrient equivalency values for phytase). Body weight gain, feed intake, and conversion ratio were assessed for grower (10-29 d), finisher (29-49 d), and the whole rearing period (10-49 d), separately. Also, carcass measurements, toe ash percentage, calcium and phosphorus concentration in toe ash, and blood phosphorus concentrations were evaluated at the end of the experiment. The results indicated that addition of phytase to diet significantly increased toe ash, and toe ash calcium as well as phosphorus content in male and female broiler chicks. The effect of sex was significant on body weight gain, feed intake, feed conversion ratio in grower, and in finisher period, toe ash percentage, Ca and P concentration as well as production number. Interaction between sex and dietary treatment was significant in terms of grower body weight gain, grower feed intake, as well as phosphorus content of toe ash. In summary, microbial phytase enhanced growth performance, and the calculation of nutrient equivalency values of phytase led to uniform performance in all dietary treatments, and as well as the reduction of production costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • broiler
  • Nutrient equivalency
  • performance
  • Phytase