برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، در طی پنج نسل، انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی انجام و تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب، همچنین وراثت‌پذیری تحقق یافته برآورد گردید. تفاوت میانگین وزن بدن در لاین‌های انتخاب شده برای افزایش و کاهش وزن بدن اختلاف معنی دار داشت (01/0> P). میزان پاسخ به انتخاب تجمعی در طی پنج نسل انتخاب در نرها و ماده‌های لاین انتخاب شده برای افزایش وزن بدن در سن 4 هفتگی به ترتیب 15/21 و 98/18 گرم و در لاین انتخاب شده برای کاهش وزن بدن 14/22- و 15/28- گرم بود. این میزان در سن 5 هفتگی در نرها و ماده‌های لاین انتخاب شده برای افزایش وزن بدن 66/18 و 65/15 گرم و برای لاین انتخاب شده برای کاهش وزن بدن 33/22- و 47/29- گرم بود. میزان وراثت‌پذیری تحقق یافته وزن بدن ماده‌ها در تمام لاین‌های انتخابی بالاتر از نرها بود. همچنین میزان آن با افزایش سن انتخاب کاهش یافت. لاین‌های انتخاب شده برای کاهش وزن بدن دارای وراثت‌پذیری تحقق یافته بالاتری نسبت به لاین انتخاب شده برای افزایش وزن بدن بودند. به جز در نسل چهارم، در سایر نسل‌ها اختلاف وزن بدن در بین جنس‌ها در تمام لاین‌ها معنی‌دار بود. همچنین میانگین وزن بدن در بین لاین‌های انتخابی و گروه شاهد در سنین 4 و 5 هفتگی در تمام نسل‌ها اختلاف معنی‌داری (01/0> P) داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of the Response to Selection, and Realized Heritability for Four and Five Weeks of Age Body Weight in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • Homa Arabi 1
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 2
  • Ardeshir Nejati Javaromi 2
1
2
چکیده [English]

In the present research, divergent selection for Japanese quail body weight at four and five weeks of age was performed in five generations to estimate the response to selection and realized heritability. The average body weight was significantly (p<0.01) different among lines selected for increasing (HW) vs. decreasing (LW) weight. Cumulative responses to selection for four and five weeks of age body weight during five generations for males and females were respectively 21.15, 18.98 and 18.662, 15.65 in HW line while -22.14, -28.152 and -22.33, -29.47 grams for LW line. The value of realized heritability of body weight for females was higher than that for males in all the lines, with its value decreasing with increase in the age of birds. Selected lines for decreasing body weight showed a higher heritability than the lines selected for increasing body weight. Differences between male and female were significant in all the generations except in generation four. Body weight average varied between the selected and control lines for all the generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cumulative response to selection
  • Japanese quail
  • Realized Heritability
  • Selection differential