بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی مربوط به صفات تولیدی، ساختار پستان و تعداد سلول‌های بدنی (somatic cell count) برای گاوهای هلشتاین ایران برآورد گردید. رکوردهای ماهیانه تعداد سلول‌های بدنی (SCC) در ابتدا تبدیل به امتیاز سلول‌های بدنی(SCS) شد و پس از آن سنجه میانگین دوره شیردهی این صفت (LSCS) با تصحیح برای حجم شیر محاسبه گردید. با استفاده از این برآوردها یک شاخص سلامت پستان برای گاوهای هلشتاین ایران پیشنهاد شد که شامل صفات LSCS، استقرار سر پستانک‌های جلو و عمق پستان است. این شاخص نشان می‌دهد که انتخاب برای LSCS پایین‌تر، پستان‌هایی با عمق کمتر و سرپستانک‌های نزدیک‌تر به هم منجر به افزایش مقاومت به ورم پستان خواهد شد. در پایان از روش شاخص انتخاب محدود شده (Restricted Selection Index) برای مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب و به دست آوردن وزن‌های مناسب برای صفت ورم پستان در هدف اصلاحی استفاده شد. با تعریف اهداف اصلاحی مختلف، امکان پیشرفت ژنتیکی همزمان برای صفات تولید شیر و مقاومت به ورم پستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انتخاب یک جانبه در جهت افزایش تولید شیر، منجر به افزایش شیوع بیماری ورم پستان خواهد شد. با وارد نمودن صفت ورم پستان در هدف اصلاحی می‌توان ضمن حفظ روند افزایش سالیانه تولید شیر، روند افزایش شیوع ورم پستان را نیز متوقف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters, Proposal of an Udder Health Index and on Comparision of Different Selection Strategies to Include this Trait in Iranian Holstein Cows' Breeding Programs

نویسندگان [English]

  • Maryam Safdari Shahroudi 1
  • Abbas Pakdel 2
  • Seyed Reza Miraei Ashtiani 3
1
2
3
چکیده [English]

Genetic and phenotypic parameters related to production traits, udder conformation and somatic cell count for the Iranian Holstein cows were estimated. Monthly records of somatic cell counts (SCC) were primarily transformed into somatic cell scores (SCS) and the the average level of lactation period, with correction for milk volume, was calculated. By use of these estimates an udder health index for Iranian Holstein cows was proposed which consisted of LSCS, fore teat placement as well as udder depth. This index indicates that selection for lower values of LSCS, lower udder depth and closer teats should result in increased mastitis resistance. At the end, a restricted selection index method was employed to compare different selection strategies and to obtain proper weight for mastitis in the breeding goal. Through the definition of the different breeding goals, the simultaneous genetic progress for milk yield as well as the resistance to mastitis were explored. It was finally revealed that with selection for milk yield only, susceptibility to mastitis will increase. But by inclusion of mastitis phenomenon in the breeding program, it would be possible (in the meantime that a continuation of increase in annual milk production is planned) to stop the increase in the trend of mastitis spread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding goal
  • genetic parameters
  • Mastitis
  • Selection strategies
  • Sub index