برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از داده‌های مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور مربوط به گاوهای زایش اول بین سال‌های 1370 الی 1385 برآورد شد. جهت بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات روند ژنتیکی از داده‌های 18 واحد گاوداری دارای رکوردهای مورد نظر استفاده شد. اجزاء ماتریس (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از تجزیه همزمان پنج صفتی و الگوریتم ترکیبی EM-AI نرم‌افزار WOMBAT برآورد گردید. وراثت‌پذیری صفات شیر، چربی، پروتئین، درصد‌ چربی و درصد‌ پروتئین به ترتیب، 255/0، 197/0، 210/0، 317/0 و 308/0 برآورد شد. روند ژنتیکی از تابعیت خطی میانگین بهترین پیش‌بینی نااریب خطی ارزش اصلاحی حیوانات بر سال تولد برآورد گردید. روند ژنتیکی در کل جمعیت برای صفات شیر، چربی و پروتئین به ترتیب برابر 655/2± 437/35، 059/0± 714/0، 069/0± 945/0 کیلوگرم و برای درصد چربی و درصد پروتئین 0005/0± 006/0- و 0002/0± 002/0- بدست آمد (001/0>P). مقایسه روند ژنتیکی 18 گله با یکدیگر نشان داد که بین روند ژنتیکی برآورد شده در گله‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0>P). در بررسی تأثیر برخی عوامل باروری بر روند ژنتیکی، تأثیر سن در زمان اولین زایش (01/0>P) و میانگین تعداد زایش (05/0>P) بر روند ژنتیکی صفات تولیدی معنی‌دار شد. اثر حذف دام‌ها بر روند ژنتیکی صفات تولیدی معنی‌دار بود (05/0>P). در گله‌های مورد بررسی بطور عمده دام‌ها تحت عوامل غیرارادی حذف شده و سهم حذف ارادی اندک بود. تأثیر حذف غیرارادی بر روند ژنتیکی معنی‌دار بود (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Genetic Trend for Production Traits and a Determination of the Impact of Some Factors on it in Iranian Holstein Cattle

نویسندگان [English]

  • Mohamad Saheb Honar
  • Mohamad Moradi Shahr Babak
  • Seyed Reza Miraei Ashtiani
  • Mohamad Bagher Sayad Nezhad
چکیده [English]

Genetic trend for production traits were estimated in Iranian Holstein cattle using the first lactation data recorded by Cattle Breeding and Dairy Product Improvement Center of the State from 1991 to 2006. Effect of some factors on genetic trend was investigated using data from 18 large herds. (Co) variance components and genetic parameters were estimated, using five trait animal model and EM-AI algorithm in WOMBAT software. Estimated heritability for milk, fat, protein yields, fat percent and protein percent were 0.255, 0.197, 0.210, 0.317 and 0.308, respectively. Linear regression of Estimated Breeding Values (EBV) on birth year was used to estimate genetic trend. Estimated genetic trend for the animals for milk, fat and protein yield were 35.437±2.655, 0.714±0.059, 0.945±0.069 kg and for fat and protein percent were -0.006±0.0005 and -0.002±0.0002, (P<0.001). A comparison of genetic trend among 18 herds indicated significant difference among various herds (P<0.001). An investigation of some reproductive factors on genetic trend showed average ages at first calving (P<0.01) and mean of parities (P<0.05) exhert significant effects on the genetic trend. Effect of culling on genetic trend of production traits was significant (P<0.05). Animals were mainly culled involuntarily in herds. The impact of involuntary culling on genetic trend was significant (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • culling
  • genetic trend
  • Holstein cattle
  • production traits
  • reproduction