برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی قابلیت مدل‌های غیرخطی مختلط برای توصیف منحنی امتیاز سلول‌های بدنی موجود در شیر گاوهای هلشتاین ایران در دوره‌های مختلف شیردهی و مقایسه برازش 4 مدل غیرخطی و دو مدل خطی برای این داده‌ها می‌باشد. بدین منظور از 445077 رکورد امتیاز سلول‌های بدنی روزانه حاصل از 69124 راس گاو هلشتیان در دوره‌های اول تا چهارم شیردهی که بین سال‌های 1382 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. برای برازش مدل مناسب جهت بررسی تغییرات امتیاز سلول‌های بدنی در دوره‌های مختلف شیردهی از شش تابع ریاضی وود، دو جمله‌ای معکوس، روک، مورانت، علی و شفر و ولمینک استفاده شد. توابع بر اساس ضریب تعیین تصحیح شده برای تعداد پارامترها و میانگین مربعات خطا با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در دوره‌های شیردهی اول و دوم، تابع علی و شفر و در دوره‌های شیردهی سوم و چهارم تابع مورانت بهترین تابع توصیف‌کننده الگوی تغییرات امتیاز سلول‌های بدنی شیر در طول دوره شیردهی می‌باشند. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که الگوی تغییرات امتیاز سلول‌های بدنی در طی دوره‌های مختلف شیردهی متفاوت بوده و نمی‌توان از یک تابع مشخص برای تمام دوره‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Nonlinear Models to Describe the Milk Somatic Cell Score of Iranian Holstein Cows throughout Different Lactation Periods

نویسندگان [English]

  • Abbas Pakdel
  • Marziyeh Heydari Tabar
  • Ardeshir Nejati Javaromi
چکیده [English]

The main objective of the present study was to explore the feasibility of nonlinear mixed models to describe the Somatic Cell Score (SCS) lactation curves and to compare the fit of four nonlinear vs. two linear models when applied to SCS lactation records in Iranian Holstein cows. The Animal Breeding Center of Iran provided the SCC data. The data consisted of 445077 test-day observations from 69124 first to fourth lactation Iranian Holstein cows recorded during the years 2002 to 2007. Six different mathematical functions including Incompelete gama function (Wood), Morant and Gnanasakthy, Ali and Schaeffer function, Wilmink, Rook as well as Nelder functions were fitted to data. The functions were compared based on adjusted R-square and Mean Standard Error (MSE). The results indicated that in the first as well as in the second lactations, Ali and Schaeffer functions described the SCS lactation curve more appropriately than other functions. However in the third and forth lactation, Morant function was better filted than the other five functional forms. Therefore, it can be concluded that the best function is a relative term and depends on the lactation period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein cows
  • Lactation period
  • mathematical functions
  • Non-linear models
  • Somatic Cell Score (SCS)