نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر روی تولید شیر و ترکیب آن، توازن انرژی و فراسنجه های خون در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی بود. این آزمایش با استفاده از 15 راس گاو هلشتاین چند بار زایش، با روزهای شیردهی 3 ±20 و وزن اولیه 8±637 کیلوگرم انجام گرفت. گاوها بر اساس رکوردهای شیر تولیدی بلوک‌بندی شده و سپس به طور تصادفی به جیره‏های آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره‏های آزمایشی مورد استفاده شامل: 1) جیره شاهد (جیره پایه به همراه 115 گرم در روز نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب پالم)، 2) مکمل CLA محافظت شده (جیره پایه به همراه 120 گرم در روز مکمل CLA محافظت شده) و 3) مکمل CLA محافظت نشده (جیره پایه به همراه 40 گرم در روز CLA محافظت نشده) بودند. هر سه این مکمل‏های چربی 96 گرم در روز اسید چرب تامین کردند. طول دوره آزمایش 35 روز بود. ماده خشک مصرفی و شیر تولیدی به طور روزانه اندازه گیری شدند. هر هفته نیز ترکیب شیر، وزن بدن و امتیاز بدنی اندازه‌گیری شد و خونگیری نیز دو بار در روزهای 14 و 35 آزمایش انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از مکمل CLA محافظت شده باعث کاهش معنی‏دار چربی شیر به میزان 8/17 درصد نسبت به جیره شاهد شد (01/0>P) در حالی که مقدار پروتئین و لاکتوز شیر تحت تأثیر جیره‏های آزمایشی قرار نگرفتند. ماده خشک مصرفی، وزن بدن و امتیاز بدنی گاوهای تغذیه شده با جیره‏های آزمایشی اختلاف معنی‏داری نداشتند. مقدار شیر تولیدی 7/41، 6/44 و 0/42 کیلوگرم به ترتیب برای جیره شاهد، جیره حاوی CLA محافظت شده و جیره حاوی CLA محافظت نشده بود. مقدار شیر تولیدی گاوهای تغذیه شده با مکمل CLA محافظت شده در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد و جیره مکمل CLA محافظت نشده به طور معنی‏داری افزایش یافت (01/0 >P). میزان انرژی خروجی در شیر و توازن انرژی تحت تأثیر جیره‏های آزمایشی قرار نگرفت. غلظت پلاسمایی گلوکز، اسیدهای چرب غیراستریفه، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید و نیتروژن اوره‏ای خون در بین جیره‏های آزمایشی اختلاف معنی‏داری را نشان نداد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف روزانه 120 گرم CLA محافظت شده برای هر راس گاو شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی می‏تواند سبب افزایش تولید شیر و کاهش درصد چربی شیر گردد، ولی بر درصد پروتئین و لاکتوز شیر و توازن انرژی گاوها تأثیر معنی‏داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Supplemental Conjugated Linoleic Acid (CLA) on Milk Yield and Composition, Energy Balance and Blood Metabolites of Holstein Lactating Dairy Cows in their Early Lactation

نویسندگان [English]

  • Ata Mahdavi
  • Kamran Reza Yazdi
  • Ahmad Zare Shahneh
  • Mahdi Dehghan Banadaki

چکیده [English]

The aim of this experiment was to study the effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) supplement on milk yield, milk composition,energy balance and blood metabolites of Holstein cows in their early lactation. Fifteen multiparous lactating Holstein cows (20±3 DIM, 637±8 kg initial BW) were blocked by milk production, and assigned in a completely randomized block design to 1 of 3 treatments, namely: 1) control (basal diet+115g/d Ca salts of palm fatty acids), 2) Rumen protected CLA (basal diet+120g/d of lipid encapsulated CLA), and 3) Rumen unprotected CLA (basal diet+40g/d rumen unprotected CLA). Doses provided a total of 96g of fatty acids per day. Dry matter intake and milk yield were recorded daily. Milk composition, body weight and body condition score were measured weekly during the 35 days of the experiment. Blood samples were collected twice in days 14 and 35 of experiment. Results indicated that rumen protected CLA supplement reduced milk fat content by 17.8% as compared with control (P<0.01) but it had no effect on milk protein and lactose content. There were no differences in dry matter intake and body condition score. Milk production was 41.7, 44.6 and 42.0 kg for control group, rumen protected CLA and rumen unprotected CLA respectively. There was a significant increase in milk production in rumen protected CLA group as compared to others (P<0.01). Amount of milk energy output and energy balance were not affected by the treatments. Plasma concentrations of glucose, NEFA, BHBA and blood urea nitrogen were similar among treatment groups. The results of this study indicate that 120 g/d of rumen protected CLA could increase milk production and decrease milk fat content in early lactation but, had no significant effect on milk protein and lactose content and on energy balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Conjugated Linoleic Acid (CLA)
  • Energy balance
  • Holstein dairy cow
  • Milk Composition