نویسندگان

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن Thymyus valgaris، نعناع Lamiaceae menthapiperita و پونه Oreganum valgare بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار شامل تیمار 1) که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار 2) حاوی 2 درصد گیاه دارویی آویشن، تیمار 3) حاوی 2 درصد گیاه دارویی نعناع، تیمار 4) حاوی 2 درصد گیاه دارویی پونه، تیمار 5) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن و نعناع)، تیمار 6) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن و پونه)، تیمار 7) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (نعناع و پونه) و تیمار 8) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن، نعناع و پونه) با 3 تکرار در هر تیمار و نیز 12 قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ی های لاین (W- 36) به مدت 12 هفته از سن 38 تا 50 هفتگی آنها انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از گیاهان دارویی مختلف دارای اثرهای معنی‏داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‏مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی خون می‏باشد (05/0>p). بالاترین درصد تولید تخم‏مرغ (5/86)، بیشترین مقدار تولید توده ای تخم‏مرغ (55/50 گرم) و بهترین ضریب تبدیل غذایی (99/1) در گروه آزمایشی حاوی 2 درصد پونه و بیشترین میزان خوراک مصرفی (79/102 گرم) در گروه آزمایشی حاوی 2 درصد نعناع حاصل گردید، در حالی که تخم‏مرغ‏های تولید شده در گروه شاهد بیشترین وزن (45/59 گرم) را داشتند. بالاترین واحد هاو (35/92) و نیز بالاترین مقدار شاخص رنگ زرده (4) نیز با استفاده از 2 درصد پونه و پایین‌ترین مقدار تری‌گلیسرید سرم خون (1163 میلی‏گرم بر دسی لیتر) با استفاده از 2 درصد نعناع در جیره‏های غذایی بدست آمدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Using of Zizaphora (Thymyus valgaris), Peppermint (Lamiaceae menthapiperita), Menta Pulagum (Oreganum valgare) Medical Plants on Performance, Egg Quality, Blood and Immunity Parameters of Laying Hens

نویسندگان [English]

  • Ali Nobakht
  • Yousof Mehman Navaz

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of using of zizaphora (Thymyus valgaris), peppermint (Lamiaceae menthapiperita), menta pulagum (Oreganum valgare) medicinal plants on performance, egg quality, blood and immunity parameters of laying hens. This experiment was conducted in a completely randomized design with 288 of Hy line (W-36) laying hens in 8 treatments and 3 replicates (with 12 hens in each replicate) for 12 weeks from 38- 50 weeks of laying period and included: 1) control group without using any medical plants, group 2) using 2% of zizaphora, group 3) using 2% of peppermint, group 4) using 2% of menta pulagum, group 5) using 2% of (zizaphora and peppermint), group 6) using 2% of (zizaphora and menta pulagum), group 7) using 2% of (peppermint and menta pulagum) and finally group 8) using 2% of menta pulagum. The results showed that the use of different medical plants mix had significant effects on performance, and egg quality of laying hens (p<0.05). The highest amount of egg production percent (86.5), egg mass (51.15 g) and better feed conversion (1.99) were observed in group four with using 2% of menta pulagum and the highest amount of feed intake (102.79 g) was observed with using 2% of peppermint whereas the highest haugh unit (92.35) and yolk color index (4) were observed in group four with using 2% of menta pulagum and the lowest level of triglyceride (1163 mg.dl) was observed in group three with using 2% of Lamiaceae menthapiperita.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Blood parameters
  • Immunity level
  • laying hens
  • medical plants