مقاله پژوهشی
بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران

علی جلیل سرقلعه؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مهدی ساعتچی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.230439.653526

چکیده
  در سیستم تولیدی نشخوارکنندگان، هر حیوان روزانه 500-250 لیتر متان تولید می­کند به‌طوری‌که تخمین زده شده است میزان مشارکت نشخوراکنندگان در گرمای جهان معادل با 10-8 درصد در طول 100-50 سال آینده می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقدار همبستگی میزان متان (پیش­بینی­شده از طریق اسیدهای چرب فرار) با صفات تولید شیر، اجزای متشکل آن و ارزش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی

حمید رضا میرزایی الموتی؛ اصغر آقایی؛ کامران اکبری پابندی؛ مینا وزیری گهر

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.274806.653682

چکیده
  به­منظور مطالعه اثر افزایش غلظت الیاف (الیاف نامحلول در شوینده خنثی) در جیره­های مکمل شده با روغن گیاهی بر عملکرد و رفتار تغذیه­ای گاوهای اواسط شیردهی از چهار رأس گاو هلشتاین یک بار زایش کرده و چهار رأس چند بار زایش کرده به­ترتیب با میانگین وزنی 30±525 و 88±585 کیلوگرم و روزهای شیردهی 12±99 روز استفاده شد. گاوها به چهار جیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی

امین کاظمی زاده؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ علیرضا یوسفی؛ مهدی حیدری؛ میثم توکلی الموتی؛ زربخت انصاری پیرسزایی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 23-33

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.239397.653550

چکیده
  هدف این آزمایش، مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی از فراسنجه‌های اسپرم خروس‌های مادرگوشتی بود. آزمایش با 28 قطعه خروس سویه راس 308 از سن 51 هفتگی و به مدت 9 هفته، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 7 تکرار، در قفس‌های انفرادی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف کورکومین بودند (تیمار 1: فاقد کورکومین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری

مریم شریعت؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.272018.653672

چکیده
  بزهای بومی ایران به­عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی ارزشمند محسوب می­شوند و حفظ تنوع ژنتیکی آنها حائز اهمیت است. ژنوم میتوکندری در یک اکوتیپ و مقایسه آن با سایر اکوتیپ­ها می­تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در آن جمعیت را ارائه دهد. هدف از پژوهش اخیر بررسی ساختار ژنتیکی و ترسیم روابط فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 میتوکندری چهار توده جمعیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بیان افتراقی ژن گاوهای بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) با استفاده از داده های RNA-Seq

مینا سلیم پور؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد حسین بنابازی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 47-55

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.246004.653585

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین مقایسه افتراقی پروفایل بیان ژن در دو زیرگونه گاو بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) انجام شد. برای این منظور، ترانسکریپتوم نمونه­ای از هریک از جمعیت­های گاو ماده هلشتاین آمریکا و گاو ماده کلیستانی پاکستان از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های کوتاه mRNA تشکیل شد. این خوانش­ها قبلاً با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای

محمد بهروزلک؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ عباس نیکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.277963.653691

چکیده
  یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با استفاده از 450 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه برای تاثیر سطوح مختلف آهن (صفر، 40 و 80 میلی­گرم در کیلوگرم) از منبع سولفات آهن برای 3 دوره تغذیه­ای شامل کل دوره پرورش (سن 1 تا 42 روزگی)، دوره­های رشد و پایانی (سن 11 تا 42 روزگی) و دوره پایانی (سن 25 تا 42 روزگی) بر عملکرد، وزن اندام­های داخلی بدن و پاسخ­های ایمنی جوجه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

مهتاب عزیزیان؛ علی اصغر ساکی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعیده عظیمی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 69-77

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.281830.653707

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر شکل خوراک (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و میکروبیولوژی روده در جوجه­های گوشتی انجام شد. بازده انرژی و پروتئین و شاخص بازده اروپایی در طول دوره آزمایش محاسبه گردید و مورفولوژی ژژونوم، طول نسبی روده، اسیدهای چرب فرّار، جمعیت میکروبی و ویسکوزیته محتویات ایلئوم روده در 42 روزگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی

اسما مرادعلی‌پور؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ محمد هوشمند؛ موسی زرین

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 79-88

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.261406.653649

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی میزان بیان ژن آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف میوه‌ بلوط انجام شد. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتی با جیره شاهد (بدون میوه بلوط) و جیره‌های حاوی 15 و 20 درصد میوه بلوط تغذیه شدند. در پایان دوره‌ آغازین و پایانی، از هر تیمار آزمایشی، 6 قطعه جوجه به‌طور تصادفی انتخاب و ...  بیشتر